Kandidati koji su ostvarili više od 60% bodova na testu, odnosno provjeri sposobnosti, održanoj dana 25, 26, i 27 jula 2014. godine, će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu održavanja usmenog intervjua.

Intervju će se održati u četvrtak 31. jula 2014. godine, petak 1. avgusta 2014. godine i ponedjeljak 4. avgusta 2014. godine, u prostorijama Skupštine Crne Gore.

Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata po javnim oglasima koje je Služba Skupštine Crne Gore objavila 19. marta 2014. godine, održati u periodu od 25. do 27. jula 2014. godine (petak, subota i nedjelja), u prostorijama Skupštine Crne Gore.

Postupak provjere sposobnosti putem usmenog intervjua će se održati naknadno, sa svakim kandidatom koji je prethodno prošao provjeru sposobnosti (koja se održava u periodu od 25. do 27. jula 2014. godine),  o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati su u obavezi:

  • da pažljivo pročitaju ovo obavještenje, imajući u vidu da pojedini kandidati polažu dva testa iz engleskog jezika u različitim terminima, pojedini kandidati polažu dva testa za opšta znanja u različitim terminima, za pojedina radna mjesta je predviđena praktična provjera sposobnosti, kao i testovi za posebna znanja,
  • da prije početka testiranja daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu ( sa fotografijom)  u cilju utvrđivanja identiteta,
  • da budu prisutni najmanje 15 minuta prije početka održavanja provjere sposobnosti,
  • da budu prikladno i uredno odjeveni, na način koji ne narušava ugled državnog organa.

 

Kontakt telefon:

020/404-536

Biro za upravljanje ljudskim resursima   

Strana 11 od 13