Namještenik/ca - referent/kinja za štamparske poslove - u Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa ( Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine),