Rukovodilac Odsjeka za pripremu i obradu śednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa