Samostalni-a savjetnik-ca III - saradnik-ca za odnose sa javnošću