Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju djeluje kao specijalizovani informacioni centar koji poslanicima i zaposlenima u Službi Skupštine obezbjeđuje informacije, publikacije, dokumenta i druge materijale potrebne za vršenje poslaničke funkcije, odnosno za rad u Službi i ima značajnu ulogu u pružanju podrške zakonodavnom procesu. Pored poslanika i zaposlenih u Službi Skupštine, Odsjek, po potrebi i uz saglasnost generalnog sekretara, obezbjeđuje informacije o aktivnostima Skupštine i zakonodavstvu i spoljnim korisnicima.

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Istraživanje i analiza

Odsjek priprema istraživačke radove u formi kratke informacije na izabranu temu, komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u regionu, zemljama članicama EU i ostalim zemljama, komparativnog pregleda međunarodnog zakonodavstva, pregleda statističkih podataka, kao i analitičke studije u cilju podrške radu poslanika, radnih tijela i Službe. U kontekstu međunarodne saradnje, Odsjek priprema informacije i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarnu dokumentaciju i istraživanje (ECPRD), te ostvaruje saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima, državnim i drugim institucijama. Među nadležnostima Odsjeka je i pružanje stručne pomoći i obuke poslanicima, zaposlenim u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje upućujući ih na podatke o sadržini elektronskih izvora informacija, kao i na strategije pretraživanja.

2. Biblioteka

Biblioteka Skupštine Crne Gore je specijalna biblioteka, čiji je primarni zadatak pružanje usluga užem krugu korisnika – poslanicima i službenicima Skupštine. Bibliotečki fond sastoji se od publikacija iz oblasti zakonodavstva, prava, međunarodno-pravne prakse, političkih nauka, ekonomije i ostalih srodnih društvenih nauka, kao i izdanja Službenog lista od 1945. godine do danas i stenografskih bilježaka sa zasijedanja Skupštine, takođe, od 1945. godine do danas. U Biblioteci se obavljaju poslovi koji podrazumijevaju nabavku, obradu, čuvanje i korišćenje bibliotečke građe i internih dokumenata Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u inostranstvu i korišćenje elektronskih izvora informacija. Biblioteka Skupštine Crne Gore članica je Sekcije za parlamentarne biblioteke i istraživačke centre, u okviru Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja i institucija. Osim toga, Biblioteka ostvaruje uspješnu saradnju sa najznačajnijim domaćim institucijama poput Centralne biblioteke Đurđe Crnojević – Cetinje, Univerzitetske biblioteke – Podgorica i Narodne biblioteke Radosav Ljumović – Podgorica.

3. Dokumentacija i Arhiv

Odsjek za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju obavlja i poslove u vezi sa prikupljanjem, obradom, čuvanjem i davanjem na korišćenje akata koji nastaju tokom redovnih aktivnosti u Skupštini Crne Gore. Dokumentaciju koju prikuplja i čuva Odsjek čine predlozi zakona, izvještaji radnih tijela Skupštine Crne Gore, amandmani na predloge zakona, mišljenja, zaključci, obrasci o usklađenosti pojedinih pravnih propisa Crne Gore sa pravnim propisima EU, sazivi za sjednice Skupštine itd.

U okviru Odsjeka funkcioniše Arhiv Skupštine Crne Gore koji je nadležan za arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe. U Arhivu se nalaze sva originalna dokumenta u vezi sa zakonodavnom procedurom i aktivnostima Skupštine Crne Gore, među kojima predlozi zakona, izvještaji radnih tijela, amandmani na predloge akata, ukazi o proglašenju zakona, odluke, zaključci i drugi akti Skupštine Crne Gore.

pdfParlamentarna autonomija (sa posebnim osvrtom na finansijski i administrativni aspekt)
pdfUloga parlamenta u procesu pregovaranja sa EU

pdfPovršina i prostorni sadržaji parlamenta
pdfRadna tijela parlamenta
pdfPoslanička pitanja
pdfInterna komunikacija u parlamentu
pdfParlament-eksterna komunikacija
pdfPrimanja poslanika
pdfUporedni pregled pojedinih pitanja definisanih poslovnicima parlamenata zemalja regiona i EU 
pdfKoncesije - predmet i prihodi

pdfParlamentarna saslušanja
pdfBudžetska izdvajanja za oblast odbrane i bezbjednosti
pdfStatistički podaci o radu parlamenta
pdfTabelarni i grafiĉki prikazi makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja u Crnoj Gori u periodu 2001-2010.
pdfObraćanja građana parlamentu-peticije, predstavke, predlozi
pdfTabelarni i grafički prikazi minimalne potrošačke korpe i neto zarada u Crnoj Gori sa poređenjem u zemljama u regionu
pdfParlamentarno radno tijelo nadležno za praćenje procesa pregovora sa EU - iskustvo Hrvatske i Islanda

pdfParlamentarno radno tijelo koje se bavi pitanjima borbe protiv korupcije

pdfSocijalna davanja u zemljama članicama Evropske unije

pdfUloga i nadležnosti parlamentarnih radnih tijela koja se bave rodnom ravnopravnošću

pdfŽene u Skupštini Crne Gore

pdfStandardi Baltičkih zemalja u oblasti izbornog procesa

pdfStandardi Evropske unije u oblasti izbornog procesa

pdfEtički kodeks poslanika

pdfZakon o parlamentu pravni osnov i organizacija rada parlamenta

pdfOrgani lokalne samouprave: Vrsta, nadležnosti i uloga u planiranju, izvršenju i nadzoru budžeta

pdfPorez na ugljovodonike – iskustvo Danske, Islanda, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva

pdf Osnove postupka o izvršenju prinudne naplate potraživanja po osnovu mjenice – iskustvo Hrvatske, Slovenije i Srbije

pdfUsmjeravanje i koordinacija obavještajno-bezbjednosnih službi i nadzor nad njihovim radom

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave – iskustvo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave u državama članicama EU

pdfUporedni pregled vrsta i iznosa subvencija u poljoprivredi

pdfZAKONODAVNI POSTUPAK - dužina trajanja

pdf PARLAMENTARNI DIJALOG sa posebnim osvrtom na institucije međuparlamentarne saradnje

pdfŠtampana glasila na jezicima nacionalnih manjina – pravni okvir, status i politika finansiranja

pdfKomunalne djelatnosti u pojedinim članicama EU - potrebno je postaviti nakon istraživačkog rada

pdfUslovi i način izbora direktora policije, policijska ovlašćenja i uslovi napredovanja u službi

pdfZakonodavno uređenje klevete - iskustva nekoliko evropskih zemalja

pdfUloga zakonodavne službe u parlamentu

pdfUpotreba znakovnog jezika u parlamentu

pdfPregled podataka o krivičnim djelima u evropskim zemljama i Kanadi

pdfNačin sprovođenja prinudnog izvršenja na zaradi, penziji i drugim stalnim primanjima izvršnog dužnika – zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfPrivremeno izdržavanje djece kroz alimentacioni fond - iskustvo zemalja regiona

pdfFinansijska podrška porodici sa djecom - zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfFormiranje i način finansiranja poslaničkih klubova

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja o boravišnoj taksi - Crna Gora, Federacija BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dodatu vrijednost u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dobit pravnih lica u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dohodak fizičkih lica -Crna Gora, Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Srbija-

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja u vezi sa porezom na nepokretnosti i porezom na promet nepokretnosti – Hrvatska i Srbija

pdfUporedna iskustva u valorizaciji vojnih objekata ili spomenika kulture u turističke svrhe

pdfUslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju bračnog druga nakon smrti osiguranika – zakonska rješenja u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfPravo vanbračnih drugova na porodičnu penziju - Hrvatska, Francuska, Italija, Njemačka i Slovenija

pdfKratka informacija o toku pregovora Islanda sa Evropskom unijom

pdfKomparativni pregled strukture službi za međunarodne odnose i kancelarije generalnog sekretara u pojedinim nacionalnim evropskim parlamentima

pdfIzuzimanje od izvršenja pojedinih nepokretnosti – zakonska rješenja u Federaciji BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfNATO: Vremenski rok i procedure ratifikacije protokola o pristupanju u nacionalnim parlamentima država članica Saveza