petak, 27 decembar 2019 22:52

Završena Deveta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Trećeg dana Devete sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su: Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu; Predlog zakona o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu; Predloge finansijskih planova sa planovima rada za 2020. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Agencije za elektronske medije; Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacinalnih simbola; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru; Predlog zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „Montenegro Airlines“ A.D. Podgorica; Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

U okviru tačke Izbori i imenovanja za viceguvernerku Centralne Banke Crne Gore imenovana je Zorica Kalezić.

Takođe, Skupština je usvojila Predlog odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.