Print this page
srijeda, 31 jul 2019 16:03

Završena Deseta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

 

Poslanici Skupštine Crne Gore završili su danas Desetu sjednicu Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini usvajanjem: Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani, Predloga zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Predloga Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima, Predloga zakona o izmjenama zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima - dijasporom, Predloga Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, Predloga zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju, Predloga zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju, Predloga odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra "Kolašin 1600" i predlog Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra "Kolašin 1600", Predloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, Predloga Etičkog kodeksa poslanika, Desetog polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2018., Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu, Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu, Finansijskog izvještaja sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu, Izvještaja o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu, Izvještaja o finansijskom poslovanju i Izvještaja o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu, Izvještaja o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2018. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu nezavisnog revizora "SPIN OFF" D.O.O Podgorica, Finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu, Finansijskog iskaza i Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu, Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu, Izvještaja o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu, Izvještaja o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godine, Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu i Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu.

U okviru tačke Izbori i imenovanja, Skupština je usvojila Predlog odluke o izboru pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Takođe, usvojen je i Predlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup  lokaliteta „Mamula“, opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“, Budva.

 

Galerija fotografija