četvrtak, 27 decembar 2018 17:35

Osma sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini - drugi dan

Drugog dana Osme sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, poslanici su završili raspravu o: Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, Predlogu odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu, Predlozima finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, Agencije za ljekove i medicinska sredstva, Agencije za elektronske medije, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, Predlogu zakona o finansiranju lokalne samouprave, Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe) broj 151, Predlogu zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Sjednica će biti nastavljena sjutra.

YouTube 

Osma sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini - prvi dan