utorak, 27 novembar 2018 18:37

Nastavljena Druga sjednica Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Izabrani prudruženi članovi Odbora za izmjenu izbornog i drugog zakonodavstva

Odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva izabrao je, nakon rasprave i izvještaja Komisije koju je Odbor formirao u cilju provjere ispravnosti i blagovremenosti pristiglih prijava, pridružene članove iz akademske zajednice i nevladinog sektora.

Na Javni poziv za izbor pridruženih članova odbora, koji je objavljen 14. novembra, u dnevnim novinama “Dan” i na vebsjtu Skupštine Crne Gore, i utvrđenim rokom za dostavljanje prijava od sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva, prijavila su se tri predstavnika akademske zajednice i sedam nevladinih organizacija.

Za dva pridružena člana Odbora, iz akademske zajednice, izabrani su prof. dr Đorđije Blažić, sa Fakulteta za državne i evropske studije i mr Boris Bastijančić, sa Univerziteta Donja Gorica.

Komisija je nakon razmatranja dostavljenih prijava konstatovala da su sve prijave blagovremene, odnosno dostavljene u roku koji je predviđen Javnim pozivom.

Komisija je konstatovala da prijave koje su dostavili prof. dr Đorđije Blažić i mr Boris Bastijančić, ispunjavaju uslove tražene Javnim pozivom.

Komisija je konstatovala da prijava koju je dostavio dr Božidar Vujičić ne ispunjava uslove tražene Javnim pozivom. Podnosilac prijave dr Božidar Vujičić u priloženoj biografiji nije naveo podatak da pripada akademskoj zajednici već da je po zanimanju stomatolog i da se bavi tom djelatnošću.

Za tri pridružena člana, iz nevladinog sektora, izabrani su: Mreža  za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Centar za demokratsku tranziciju i Građanska alijansa.

Komisija je, nakon razmatranja dostavljenih prijava, konstatovala da su prijave koje su dostavile nevladine organizacije: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, Centar za demokratsku tranziciju, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Građanska alijansa, Media centar i Bjelopoljski demokratski centar, blagovremene, odnosno, dostavljene u roku koji je utvrđen Javnim pozivom.

Komisija je konstatovala da je prijava Centra za monitoring i istraživanje - CEMI nije blagovremena, odnosno nije dostavljena i roku koji je utvrđen Javnim pozivom: Prijava za Javni poziv dostavljena je 22. novembra 2018. godine, a rok za dostavljanje prijava od sedam dana od objavljivanja Javnog poziva istekao je zaključno sa 21. novembrom 2018. godine.

Komisija je konstatovala da prijava koju je dostavila nevladina organizacija Media centar ne ispunjava uslove tražene Javnim pozivom. Uvidom u dostavljenu prijavu i priloženu dokumentaciju Komisija je konstatovala da je nevladina organizacija Media centar upisana u Registar nevladinih organizacija 2. aprila 2018. godine, a Javnim pozivom je traženo da uz prijavu nevladina organizacija dostavlja dokaz o upisu u Registar nevladinih organizacija, kao i dokumentaciju - dokaze da je u prethodne tri godine aktivno djelovala u vezi sa predmetom rada Odbora, dala doprinos prethodnim izbornim reformama i u oblasti rada Odbora ostvarila javnu prepoznatljivost.

Svih petoro pridruženih članova, izglasano je jednoglasno.

Na sjednici Odbora, predsjednik tog radnog tijela Branimir Gvozdenović je kazao, pozivajući se na član 8 Odluke o obrazovanju Odbora, da će svi koji nijesu izabrani ili čije su prijave neispravne ili neblagovremene, imati mogućnost da po pozivu i u skladu sa njihovim interesovanjem za pojedine teme iz nadležnosti Odbora, biti u mogućnosti da učestvuju u radu i na taj način doprinesu rezultatima rada Odbora.

Odbor je dodatno razmotrio i predlog organizacione strukture tog radnog tijela i usaglasio rješenja ko će rukovoditi radom pojedinih radnih grupa. 

VIDEO MATERIJAL