petak, 20 decembar 2019 11:39

Održana 61. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o radu

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio amandmane na Predlog Zakona o radu:

  • amandmane (24) koje su podnijeli poslanici dr Suad Numanović, Jovanka Laličić, dr Nedžad Drešević i Maja Bakrač (klasifikacioni broj 19-1/19-3/3 epa 881 od 18.12.2019. godine);
  • amandman koji je podnijela Vlada Crne Gore (klasifikacioni broj 19-1/19-3/5 epa 881 od 18.12.2019. godine).

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Zoran Ratković, generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Marina Vučićević, načelnica Direkcije za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Sjednici Odbora je, u skladu sa članom 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovala poslanica Daliborka Pejović.

Predstavnici predlagača zakona prihvatili su amandmane (24), koje su podnijeli poslanici dr Suad Numanović, Jovanka Laličić, dr Nedžad Drešević i Maja Bakrač, koji shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona o radu i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Takođe, amandman koji je podnijela Vlada Crne Gore, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona o radu i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.

Nakon proširenja dnevnog reda na predlog poslanika mr Borisa Mugoše (člana Odbora), Odbor je utvrdio amandman sa kojim su se saglasili predstavnici predlagača zakona i koji,  shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona o radu i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.