petak, 29 mart 2019 15:34

Održana 44. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Kontrolno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića na temu: „Funkcionisanje instituta izabranog tima ili izabranog doktora“

Na 44. sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, shodno članu 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore, održano je kontrolno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića na temu: „Funkcionisanje instituta izabranog tima ili izabranog doktora“.

Pored članova Odbora i ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića, sjednici su, u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovala sljedeća lica: Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i doc. dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica.

Takođe, sjednici je, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovala dr Mevlida Gusnjac, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja.

U uvodnom izlaganju predsjednik Odbora dr Suad Numanović podsjetio je da je proces reforme primarne zdravstvene zaštite otpočeo u Domu zdravlja Podgorica, u skladu sa usvojenim zakonskim i podzakonskim regulativama 2005. godine dok su, tokom 2008. godine, ostali domovi zdravlja promijenili organizacionu šemu, izvršena je registracija osiguranika i zdravstvena zaštita se pruža preko izabranog tima ili izabranog doktora, centara i jedinica za podršku izabranih doktora. Naveo je da je mreža primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori organizovana posredsvom funkcionisanja 18 domova zdravlja. Takođe, podsjetio je da je u cilju unapređenja komunikacije na relaciji „pacijent-ljekar-zdravstvena ustanova” i između zdravstvenih ustanova uvedeno nekoliko servisa i to: servis e-zakazivanje specijalističkih pregleda i dijagnostičkih procedura u opštim bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore od strane izabranih doktora, servis e-zakazivanje pregleda kod izabranih doktora, servisi e-recept i e-nalaz i isključena je štampana verzija recepta iz upotrebe. Zbog unapređenja komunikacije smanjeni su putni troškovi za oko 30% (0,85 miliona eur) sa 3,78 miliona eura koliko su iznosili 2016. godine na 2,93 miliona eura u 2018. godini. Reformom primarnog zdravstevnog sistema i unapređenjem zdravstvene usluge u bolnicama, smanjen je broj nepotrebnog upućivanja pacijenata na tercijarni nivo zdravstvene zaštite i ušteda finansijskih sredstava. 

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović je istakao da primarna zdravstvena zaštita predstavlja osnov cjelokupnog zdravstvenog sistema i da se, u okviru nje, zadovoljavaju potrebe građana za promocijom zdravlja, prevencijom bolesti, ranim otkrivanjem bolesti, blagovremenom dijagnostikom, liječenjem i fizikalnom terapijom. Naveo je da je broj registrovanih osiguranika kod izabranih timova ili izabranih doktora za djecu i odrasle na dan 31. decembar 2018. godine bio 576.455 osiguranika ili 91,02%. Takođe, istakao je da je bez obzira da li je osigurano lice izvršilo registraciju ili ne, svima omogućeno ostvarivanje zdravstvene zaštite kod izabranog tima ili izabranih doktora. Naveo je da Ministarstvo zdravlja konstantno radi na podizanju nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite građana Crne Gore i da povjerenje građana u zdravstveni sistem raste iz godine u godinu, što je dodatan motiv da se nastavi sa radom na započetoj reformi zdravstvenog sistema.

Članovi Odbora su, učestvujući u raspravi, postavili određena pitanja predstavnicima nadležnih institucija koji su učestvovali na današnjem kontrolnom saslušanju.

Na kraju, predsjednik Odbora dr Suad Numanović konstatovao je da će predlozi zaključaka, sa ovog kontrolnog saslušanja, biti naknadno formulisani i usvojeni na nekoj od narednih sjednica Odbora.