utorak, 13 mart 2018 17:30

Održana prva zajednička sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održano konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i ministra prosvjete dr Damira Šehovića, na temu: „Fizičko kažnjavanje djece i vršnjačko nasilje“

Prva zajednička sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, održana je danas, na temu: „Fizičko kažnjavanje djece i vršnjačko nasilje“.   

Pored  članova ova dva odbora i resornih ministara Kemala Purišića i dr  Damira Šehovića, sjednici su prisustvovale i predstavnice nevladinih organizacija: „Snažna mama“ iz Bijelog Polja, Otvoreni centar „Bona fide“ iz Pljevalja i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Plava: Sanela Rovčanin, Sabina Talović i Esmeralda Šuvakić, koje su 21. decembra 2017. godine, podnijele predstavku kojom se inicira održavanje zajedničke sjednice.

Takođe, sjednici su prisustvovali i Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i strateško programiranje i razvoj u Ministarstvu prosvjete, Radoje Novović, diplomirani pedagog iz Zavoda za školstvo, Zoja Bojanić Lalović, direktorica Gimnazije „Slobodan Škerović“, Andrea Sokić, pomoćnica direktora OŠ „Štampar Makarije“, Ida Ferdinandi iz Međunarodnog dječjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF), Lela Vuković, šefica Kabineta ministra rada i socijalnog staranja i Milica Lekić, PR menadžer Ministarstva prosvjete.

U uvodnim izlaganjima predsjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, dali su doprinos definisanju problema fizičkog kažnjavanja djece i vršnjačkog nasilja. Naglasili su da postoji opšta saglasnost da je vršnjačko nasilje ozbiljan problem, kako kod nas, tako i na globalnom nivou, da je sistemska povezanost više institucija preduslov uspješnog rješavanja ovih problema, kao i da treba uraditi sve da do samog nasilja ne dođe, u čemu porodica, uz institucije sistema, ima presudnu ulogu.

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović je izrazio stav da je jačanje pravosudnog sistema i sistema socijalne i dječje zaštite važan segment u borbi protiv nasilja i iskazao mišljenje da je lakše rješavati uzroke svih oblika nasilja, baviti se pronalaženjem rješenja i sankcionisanjem, nego se baviti posljedicama oblika vršnjačkog nasilja.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je, između ostalog, naglasio da je neophodna zajednička akcija svih društvenih aktera kako bi se kvalitetno sprovodio zakonodavni okvir, za koji smatra da je zadovoljavajući.

Istakao je da država Crna Gora nastoji da se izbori sa problemom nasilja nad djecom i da je učinila sve da uredi pravni okvir kako bi se postigli što bolji rezultati. Naveo je da se izmjenama Porodičnog zakona, koji je počeo da se primjenjuje od maja 2017. godine, naša država pridružila grupi od pedeset zemalja svijeta koje su eksplicitno zabranile fizičko kažnjavanje djece. Podsjetio je da je, u aprilu 2017. godine, na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja, Vlada usvojila Nacionalnu strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja za period 2017-2021. godine. Smatra da je percepcija i svijest da je nasilje neprihvatljivo, u porastu,  i iznio statističke podatke o žrtvama nasilja, prema kojima je, u strukturi registrovanog nasilja, 87% porodično nasilje, dok je, samo, 13% nasilja koje se dešava van porodice. Konstatovao je da se nasilje, uglavnom, ne prijavljuje i ostaje nevidljivo za evidencije. Na pitanje da li su institucije spremne da odgovore ovom izazovu, odgovorio je da postoji trend jačanja kapaciteta.

Ministar prosvjete dr Damir Šehović je upoznao prisutne sa mjerama prevencije koje Ministarstvo sprovodi za prevenciju nasilja i naveo da ovaj problem zahtijeva sistemski pristup jako širokog spektra organizacija i institucija. Shvatajući da je prevencija ključ, na koji treba staviti akcenat i naveo je mjere koje se sprovode radi prevencije da se ne bi morali bavili posljedicama nasilja. Podsjetio je da je prije deset godina Ministartsvo prosvjete započelo program Škola bez nasilja, koji je namijenjen učenicima, nastavnom osoblju, roditeljima i cjeloklupnoj zajednici, a koji ima za cilj da smanji nasilje među školskom djecom. Ovaj program se, danas, primjenjuje u svim školama u Crnoj Gori. U težnji da aktivnosti budu na najbolji mogući način  realizovane, Ministarstvo prosvjete je pristupilo izradi uputstva, koje je nazvano Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučaju pojave nasilja. Informisao je prisutne da je pomenuto uputstvo usvojeno od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje, čime je postalo obavezno za primjenu u svim školama. Da bi se stvorili preduslovi za implementiranje pomenutog uputstva, sprovođena je obuka stručnih službi škola, ali i službenika zaposlenih u centrima za socijalni rad. Istakao je da je obrazovna uloga jednako važna kao i vaspitna i da je nasilje nedopustivo, a tolerancija na nasilje mora biti nulta.

U raspravi su aktivno učestvovale i predstavnice nevladinih organizacija i upoznale prisutne sa primjerima iz prakse i dale svoj osvrt na postojeće stanje na sjeveru Crne Gore, u ovoj oblasti.

Članice i članovi Odbora su, takođe, na veoma kvaltetan način, učestvovali u raspravi i uputili konstruktivne prijedloge za dalji rad na prevazilaženju problema fizičkog kažnjavanja djece i vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori.

Značajan doprinos kvalitetu rasprave su dali i pozvani predstavnici stručnih i obrazovnih institucija i predstavnica UNICEF-a.

Na kraju su predsjednici obora ukazali na značaj medija u promovisanju borbe protiv nasilja nad djecom.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sumirao je stavove iznijete na konsultativnom saslušanju  i zaključio da je  važno djelovati na sveobuhvatnu izgradnju svijesti o zabrani bilo kog vida nasilja i drugog ponižavajućeg ponašanja prema djeci, kao i da je angažman roditelja, učitelja, nastavnika, uprava škola, učenika i zajednice od odlučujućeg značaja za zaustavljanje nasilja u školama.