petak, 16 februar 2018 20:01

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovao na Radionici posvećenoj praćenju stanja dječjih prava

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović učestvovao je na Radionici za predstavljanje i validaciju nalaza – Evaluacija sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. godine i planirani pristup UNICEF-a ovoj temi za period 2017-20201. godine.

Uvodnim riječima, na početku Radionice, učesnike su pozdravili Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Merima Baković, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja.

U okviru Radionice predstavljeni su ključni nalazi, zaključci i preporuke evaluacije, sačinjene u cilju planiranog pristupa Vlade Crne Gore i UNICEF-a jačanju sistema praćenja stanja dječjih prava u okviru Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021.

Učesnicima Radionice su se, pored šefa predstavništva UNICEF-a, obratile evaluatorke sistema nadgledanja dječjih prava u Crnoj Gori Karolina Hamilton i Avaz Rauf, i tom prilikom predstavile Nacrt izvještaja, sa posebnim osvrtom na ključne nalaze i preporuke istog.

Nakon predstavljanja nalaza, zaključaka i preporuka evaluacije, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović istakao je da je praćenje stanja dječjih prava inspirativna tema i obaveza svakog, pa tako i crnogorskog društva. U tom smislu je naglasio da je dobro što u Crnoj Gori postoji institucionalna zaštita, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, s tim da treba obratiti posebnu pažnju kako bi se intenzivnije izvršila decentralizacija praćenja stanja dječjih prava. Što se tiče resursa, potrebnih za monitoring dječjih prava, Numanović je naglasio da akcenat treba staviti na targetiranje raspoloživih sredstava, kako bi se ista usmjerila na pravi način. U svom izlaganju je naveo da Skupština Crne Gore ima jasnu viziju i da je dosta uradila, kroz rad svojih odbora, u cilju praćenja stanja dječjih prava, s tim što je naglasio da postoji prostor da svi odbori, u okviru svojih nadležnosti, više učestvuju u zaštiti dječjih prava. Mišljenja je da svi akteri, u procesu praćenja stanja dječjih prava, moraju staviti veći akcenat na kvalitet analize podataka koji se, u tom cilju, prikupljaju. Na kraju je naglasio da, ako postoji dobra međusektorska saradnja državnih institucija i ako skupštinski odbori imaju dobru povezanost sa istim, i preporuke odbora, nadležnim institucijama, mogu biti dovoljne kako bi se, u kontinuitetu, ostvarivali dobri rezultati u oblasti zaštite dječjih prava.

Pored predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suada Numanovića, u diskusiji su, takođe, učestvovali: Halil Duković (predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode), Snežana Mijušković (zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda), Jelena Gluščević (programska menadžerka Centra za prava djeteta), Ibrahim Smailović (generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde) i Dijana Popović-Gavranović (načelnica stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore).