Održao je konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o šumama“

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Odbor podnio tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Odbor razmotrio Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisanje komunalne djelatnosti za 2018. godinu

Razmotren amandman na Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Strana 3 od 13