četvrtak, 05 mart 2020 13:00

Održana 80. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Podržan jedan predlog zakona i usvojen Plan rada za 2020. godinu

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija. Predlogom zakona se u odnosu na važeći zakonski tekst, postiže dalje usklađivanje sa predviđenim međunarodnim ugovorima.

Takođe, Odbor je usvojio i Plan rada za 2020. godinu. Planom rada predviđene su: zakonodavne aktivnosti, tematske aktivnosti, razmatranje realizacije zaključaka Skupštine, konsultativna i kontrolna saslušanja i međunarodne aktivnosti. Posebnu pažnju u 2020. godini Odbor će usmjeriti na pregovaračka poglavlja, koja su u njegovoj nadležnosti, i to: 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj,  12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 13 - Ribarstvo i 27 - Životna sredina i klimatske promjene, kao i  druga poglavlja koja sadrže pravnu tekovinu usko povezanu sa oblastima koje Odbor prati.