srijeda, 18 decembar 2019 14:15

Održana 72. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Konsultativno saslušanje na temu: „Revitalizacija i zaštita Maslinade i Uvale Valdanos“

Na danas održanoj 72. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Revitalizacija i zaštita Maslinade i Uvale Valdanos“. Sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Opštine Ulcinj.

Poslanik Genci Nimanbegu je obrazložio razloge zbog kojih je podnio inicijativu za održavanje konsultativnog saslušanja. Prisutne je upoznao sa „Elaboratom o stanju Maslinade Valdanos - analiza trenutnog stanja i predlog mjera za revitalizaciju“ koji je 2017. godine sačinio Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore. Saopšteno je da je i iz Elaborata vidljivo - da je područje Maslinade neodržavano od sedamdesetih godina prošlog vijeka, lokalni putevi zapušteni ili zatvoreni, a zdravstveno stanje maslina na području Valdanosa loše, jer je veći dio maslinade ugrožen raznim bolestima. Saopšteno je i da vlasništvo na maslinjacima treba precizno utvrditi, što ne može biti predmet rasprave pred Odborom.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saopštili su da Program posebne zaštite masline, čije je donošenje obaveza shodno Zakonu o maslinarstvu i maslinovom ulju, nije donijet, ali da  su Agrobudžetom predviđene mjere za revitalizaciju maslinjaka. Mjere revitalizacije sadrže i strateška dokumenta koja su donijeta u prethodnom periodu.

Predstavnik  Opštine Ulcinj predložio je da se naročita pažnja obrati na pravila standardizacije proizvodnje, plasmana i procedure za označavanje proizvoda od maslina oznakom geografskog porijekla.

Tokom rasprave je istaknuto da treba raditi na formiranju klastera i kooperativa u oblasti maslinarstva, kao i pojačavanju inspekcijskog nadzora zbog prijeteće bespravne gradnje, potrebe zaštite područja Valdanosa od požara i zaštite od štetočina biološkog porijekla.

Odbor je odlučio da naknadno formuliše zaključke kojima bi se potencirala potreba kvalitetnije saradnje državnih organa, lokalne samouprave i nevladinog sektora, bolje informisanje javnosti o potrebi zaštite Maslinade i adekvatne valorizacije Uvale Valdanos.