Print this page
ponedjeljak, 18 novembar 2019 14:48

Održana 66. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održao je konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o šumama“

Na današnjoj 66. sjednici, Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je konsultativno saslušanje na temu „Primjena Zakona o šumama“. Sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprave za šume.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja upoznao je sa aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo radi potpune implementacije Zakona. Istakao je da je formiran međuresorni tim za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu. Upoznao je sa značajnim rastom u oblasti drvoprerade. Obavijestio je da se poštuje zabrana izvoza oblovine, da su povećani prihodi od koncesija i da je naplativost ugovora potpuna.

Predstavnik Uprave za šume je upoznao da je Uprava za šume ojačala stručne kapacitete, da se Zakon primjenjuje u svakoj svojoj odredbi i upoznao sa razlozima za raskidanje određenih koncesionih ugovora.

Tokom rasprave je bilo riječi o informacijama i dokumentaciji za gazdinske jedinice: Ljubišnja, Kovač, Tura-Kosanica, Maočnica, Obzir-Buren, Kurijen, Bukovica, Vezišnica, Voloder I, Otilovići Obade, Jugoštica, Voloder II i Potkovac. Ukazano je da ranije tražena dokumenta kao što je dokument o sravnjenju količinskog i finansijskog stanja sa "Vektra Jakić" DOO Pljevlja za 2018. godinu, fotokopije donijetih rješenja o zaduženju "Vektra Jakić" DOO Pljevlja po godinama za period 2007-2018. fotokopije doznaka bruto drvne mase po godinama za period 2007-2018. godina, fotokopije dokumenata o sravnjenju količinskog i finansijskog stanja sa "Vektra Jakić" DOO Pljevlja po godinama za period 2007-2018. godina, fotokopije finansijskog stanja (duga za koncesije) po godinama za period 2007-2018. godina za "Vektra Jakić" DOO Pljevlja nijesu dostavljene Odboru, kao ni informacija za koju od gore navedenih gazdinskih jedinica je urađen Program gazdovanja šumama i Izvođački projekat.

Učesnici sjednice saglasni su da je rasprava na najtransparentniji način omogućila skretanje pažnje na dinamiku rješavanja problema u oblasti šumarstva i drvoprerade.

Zaključeno je potrebno u svakodnevnom radu poštovati mjerila dobijena za Poglavlje 27, sprovoditi edukaciju na svim nivoima, prilikom izmjena Zakona voditi računa o raspodjeli sredstava koja su prihod od koncesija, pratiti rad inspektora. Konstatovano je da Zakon nije prepreka za implementaciju ugovora i da je potrebno sprovoditi istraživanja u kontekstu uticaja klimatskih promjena na stanje šuma.

Galerija fotografija