srijeda, 22 februar 2017 10:18

Poslanica Drobnjak učestvovala na Webax sastanku

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost i članica Odbora za ljudska prava i slobode Nada Drobnjak učestvovala je na Webex sastanku u okviru Projekta „Studija OEBS-a o dobrostanju i sigurnosti žena - perspektiva rješavanja sukoba“, koji je održan u utorak 21. februara, u Podgorici.

Serani Siegal, menadžerka projekta i Dušica Đukić, asistentkinja na projektu su upoznale učesnika/ce sastanka sa aktivnostima predviđenim projektom, kao i sa očekivanim krajnjim ciljem koji se treba postići izradom „Studije o dobrostanju i sigurnosti žena – perspektiva rješavanja sukoba“. Projekat će se realizovati u narednom trogodišnjem periodu u 10 država članica OEBS-a: Crnoj Gori, Srbiji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Gruziji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Ukrajini i Moldaviji i Kosovu i podrazumijeva rad na terenu, analizu podataka, izvještavanje o glavnim nalazima istraživanja i informisanje javnosti o rezultatima projekta. Tokom rada na terenu biće intervjuisano 16.000 žena, od kojih će 900 biti iz Crne Gore, a u okviru kvalitativnog istraživanja itervjuisaće se stručnjaci/kinje i organizovati diskusije u fokus grupama.

Izrada studije se temelji na metodologiji koju je koristila Agencija Evropske unije za fundamentalna ljudska prava u Studiji o nasilju nad ženama, a obuhvatiće i dodatna pitanja koja se tiču nasilja u konfliktima, kako bi se ispitala učestalost nasilja nad ženama u oblastima pogođenim sukobima. Prvi rezultati se očekuju u drugoj polovini 2018. godine, kada će biti predstavljeni kratki pregledi podataka po državama.

Učesnik/ce sastanka su razgovarali o mogućim izazovima koji se mogu desiti tokom realizacije projekta i predstavili zakonodavni i institucionalni okvir iz oblasti rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, kao i do sada postignute rezultate u ovoj oblasti.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost i članica Odbora za ljudska prava i slobode Nada Drobnjak je predstavila aktivnosti Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za ljudska prava i slobode na polju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, sa posebnim akcentom na rezultate Međunarodne konferencije “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluge”, koju je Odbor za rodnu ravnopravnost organizovao u novembru 2015. godine, na kojoj je usvojena Podgorička deklaracija protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na sastanku su, pored poslanice Drobnjak, učestvovali i zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.