utorak, 26 novembar 2019 14:50

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a organizovao tematsku radionicu

Tema: „Rodno odgovorno budžetiranje"

 Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je jednodnevnu radionicu na temu „Orodnjavanje agro–budžeta“, u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena u svim fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionica je održana 25. novembra u hotelu „Podgorica“.

Rad radionice koji je vodila ekspertkinja dr Marija Risteska odvijao se u okviru panela „Orodnjavanje politika“, „Razvoj orodnjenih ciljeva agrarne politike“, „Studija slučaja: agrobudžet“, „Rodni indikatori“, „Radionica – razvoj rodnih indikatora za prethodno definisane orodnjene mjere u agrarnoj politici“

U radu radionice učestvovali/e su: član/ice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, Branka Tanasijević, Nada Nenezić, Marina Jočić i Zvonko Vuković.