utorak, 15 oktobar 2019 10:34

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizovao tematsku radionicu

Tema - Rodno odgovorno budžetiranje

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je jednodnevnu radionicu za zaposlene u Skupštini, na temu ,,Rodno odgovorno budžetiranje'', u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena u svim fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionica je održana 14. oktobra u hotelu ,,Podgorica“ u Podgorici.

Rad radionica koju je vodila ekspertkinja dr Marija Risteska odvijao se u okviru panela ,,Orodnjavanje“ i „Rodno-odgovorno budžetiranje“.

Učesnicima/ama radionice prezentovane su osnove rodno odgovornog budžetiranja, analiza politika, analiza isplativosti i učinkovitosti sa posebnim akcentom na rod i međunarodne primjere u praksi rodno ogovornog budžetiranja.

U radu radionice učestvovali/e su zaposleni u sekretarijatima Odbora za rodnu ravnopravnost, Ustavnog odbora, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za antikorupciju, Administrativnog odbora, saradnica za pripremu i obradu sjednica Skupštine i Biroa finansijskih poslova.