utorak, 18 septembar 2018 15:44

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizovao tematske radionice

Tema: Rodna ravnopravnost i orodnjavanje

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je dvije jednodnevne radionice za poslanike/ce i zaposlene u Skupštini, na temu ,,Rodna ravnopravnost i orodnjavanje'' u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, septembar 2016 - septembar 2018, koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena u svim fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionice su održane 17. i 18. septembra u hotelu ,,Podgorica''.

Rad radionica koje su vodile ekspertkinje Karolina Leaković i Slavica Striković odvijao se u okviru panela ,,Rodna ravnopravnost i ženska ljudska prava - osnovni koncepti,, i ,,Orodnjavanje u institucijama i politici''.

Učesnicima/ama radionice prezentovani su međunarodni standardi za rodnu ravnopravnost i rodno senzitivno zakonodavstvo, predstavljena publikacija ,,Zakoni za žene i muškarce: Praktični vodič za rodno senzitivno zakonodavstvo'' i studije slučaja: rodna analiza Predloga zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

U radu radionica učestvovali/e su: poslanici/e Zvonko Vuković, Boris Mugoša, Nada Drobnjak, Branka Tanasijević i Maja Bakrač, zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Marija Mirjačić, pomoćnica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Nataša Komnenić, sekretari/ke skupštinskih odbora kao i savjetnici/e u sekretarijatima odbora,  saradnici/e u Službi kadrovskih i opštih poslova, Kancelariji generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, Odjeljenju za protokol i Demokratskim radionicama.