ponedjeljak, 18 jun 2018 11:00

Održana 18. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) za period 2017-2021, za 2017. godinu.

Izvještaj o realizaciji Programa sprovođenja Plana za postizanje rodne ravnopravnosti za 2017. godinu, dat je u tabelarnom prikazu sa informacijama koje su dobijene od nadležnih institucija, koje su ili nosioci aktivnosti ili partneri na sprovođenju mjera iz ovog dokumenta.

Izvještaj za 2017. ukazuje na stepen unapređenja zakonodavnih i institucionalnih mehanizama, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, kao i na značajne pomake u tri prioritetne oblasti: politička participacija, ekonomsko osnaživanje i borba protiv nasilja nad ženama.

Izvještaj je pokazao da je od planiranih mjera PAPRR-a za 2017. realizovano u potpunosti ili se kontinuirano realizuje 67% mjera , 17% nije dospjelo za izvještavanje, 9% nije realizovano, a 7% je djelimično realizovano.

Najveći stepen realizacije mjera ostvaren je u oblastima: unaprjeđenje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena; rodno osjetljivo vaspitanje i obrazovanje; rodno osjetljiva zdravstvena zaštita; ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu.

U okviru tačke Tekuća pitanja, razgovarano je o predstojećim aktivnostima.

Sjednici su prisustvovali v.d. sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Valon Dasharami i načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.