srijeda, 25 april 2018 14:29

Održana 15. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj sjednici, sa aspekta svoje nadležnosti, razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Odbor je, jednoglasno podržao Predlog zakona i predložio Odboru za međunarodne odnose i iseljenike, kao matičnom Odboru, da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

U okviru tačke -Tekuća pitanja Odbor je informisan o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između dvije sjednice.

Sjednici Odbora prisustvovale su: generalna direktorica Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović i načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.