četvrtak, 07 decembar 2017 12:40

Održana 10. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj 10. sjednici, razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava – Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i Program 4: Unaprjeđenje položaja RAE populacije; Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Program 3: Centri za socijalni rad,  Program 5: Socijalna, boračka i invalidska prava; Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Tokom rasprave, Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona nijesu vidljive budžetske linije iz kojih se finansiraju aktivnosti iz Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017 – 2021 i Akcionog plana za primjenu Rezolucije 1325 SB UN i da to otežava način njegovog razmatranja sa aspekta nadležnosti Odbora za rodnu ravnopravnost. Takođe, Odbor je konstatovao da je neophodno da Vlada Crne Gore učini napor kako bi se kroz zakon o završnom računu budžeta za 2017. godinu mogla pratiti primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti, prije svega čl. 3 i 14, ali i da se budžet za 2019. godinu planira na način da se prepoznaju rashodi za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Odbor je, jednoglasno, podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, i predlaže Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini Crne Gore, da usvoji Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu.

Sjednici Odbora prisustvovali su: mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet, Tamara Ivković, koordinatorka u Direktoratu za budžet, Aleksandra Marković, samostalna savjetnica u Direktoratu za budžet, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu, Ivan Krkeljić, generalni sekretar u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Aida Nuhodžić, samostalna savjetnica za finansije i računovodstvo u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.