ponedjeljak, 13 novembar 2017 14:38

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost održala sastanak sa učesnicama projekta „Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa učesnicama Projekta „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja, koji realizuje SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“.

Cilj ovog projekta je da stvori mrežu mladih aktivista/kinja spremnih za volontersko uključivanje u inicijative civilnog sektora u oblasti prevencije nasilja, te da na taj način osnaže mlade da djeluju u borbi protiv nasilja na svim nivoima, stvarajući mehanizme koji mogu garantovati izgradnju  pozitivne prakse.

U toku je jedna od aktivnosti Projekta, obuka volontera/ki koja je koncipirana da učesnike/ce senzibiliše na rodnoj osnovi i pripremi ih za često traumatična iskustva sa žrtvama nasilja. Obuci prisustvuje preko dvadeset volonterki, zaposlenih, studentkinja iz centralne regije zemlje.

Predsjednica Odbora Nada Drobnjak upoznala je učesnice Projekta sa aktivnostima Odbora za rodnu ravnopravnost, koji je, kao značajan institucionalni mehanizam za zaštitu prava žena, dao snažan doprinos u promovisanju Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) kroz organizovanje tematskih sjednica i učešćem u globalnim kamapanjama.