utorak, 07 novembar 2017 15:34

Sastanak predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost sa predstavnicama Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa Marceline Naudi i Helenom Leitao, predstavnicama Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) i njihovim saradnicama, koja nadgleda primjenu Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), na nacionalnom nivou.

Konvencija SE o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, predstavlja prvi pravno obavezujući međunarodni dokument koji pruža sveobuhvatnu zaštitu žena od nasilja i nasilja u porodici, kojim se nasilje nad ženama definiše kao povreda ljudskih prava i kao oblik diskriminacije.

Crna Gora je jedna od prvih država potpisnica Konvencije SE o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i četvrta zemlja koja je ratifikovala. Usvajanjem Zakona o potvrđivanju Konvencije 2013 godine, Crna Gora se obavezala da uskladi svoj zakonski okvir sa odredbama Konvencije koja je počela da se primjenjuje 1.avgusta 2014.godine.

Na inicijativu Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, a uz podršku Misije OEBS-a izrađena je analiza izvoda iz zakonskih propisa u Crnoj Gori i procjena njihove usaglašenosti sa Istanbulskom konvencijom. Ocjene i preporuke sadržane u Mišljenju ODIHR-a, koji je sačinio ekspertsku analizu, predstvljaju podstrek institucijama u Crnoj Gori, za nastavak aktivnosti u cilju daljeg usaglašavanja odredbi domaćeg zakonodavstva sa odredbama Istanbulske konvencije.

Odbor za rodnu ravnopravnost je, kao značajan institucionalni mehanizam za zaštitu prava žena, dao snažan doprinos u promovisanju Konvencije kroz organizovanje tematskih sjednica i učešća u globalnim kampanjama „Jedna milijarda ustaje protiv nasilja“ i „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koje imaju za cilj da spriječe nasilje nad ženama i povećaju njihova ljudska prava i slobode.