utorak, 31 oktobar 2017 12:45

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao tematsku radionicu za poslanike/ce skupštine Crne Gore

Tema: “Uvođenje rodnog aspekta u zakonodavstvo – Skupština Crne Gore“

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, uz podršku Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR),  organizovao je dvodnevnu radionicu na temu „Uvođenje rodnog aspekta u zakonodavstvo – Skupština Crne Gore“, u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, septembar 2016 – septembar 2018. koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena rodnog uticaja u fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionica je održana 30. i 31. oktobra u hotelu „Podgorica“.

Na otvaranju su govorile: Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Lia Magnaguagno, šefica programa za pitanja rodne ravnopravnosti Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Lana Ačkar, savjetnica za pitanja rodne ravnopravnosti OEBS/ODIHR.

Predsjednica Odbora Nada Drobnjak predstavila je Plan aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, septembar 2016 – septembar 2018.godine, kao i mjere za njegovu realizaciju. Saopštila je da su Planom definisani ciljevi koji treba da budu postignuti u šest akcionih oblasti: Unapređenje i jačanje liderstva i posvećenost konceptu rodne ravnopravnosti kroz inkluzivni pristup; Rodna uravnoteženost u političkom zastupanju kroz uravnoteženosti u brojevima i odgovornostima; Rodno odgovorno zakonodavstvo i politike koje usvaja Skupština Crne Gore; Unapređenje skupštinskih službi i infrastruksture sa ciljem dostizanja profesionalne izvrsnosti; Jačanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u skupštinskoj kulturi; Skupština kao zastupnik rodne ravnopravnosti: približavanje javnosti. U okviru akcionih oblasti definisane su aktivnosti/mjere, indikatori efekta, polazne osnove, odgovorna lica i vremenski okvir za njihovu realizaciju. Tokom diskusije predsjednica je naglasila da realizacija ovog plana treba da utiče na podizanje svijesti o pitanjima rodne ravnopravnosti i značaja integracija politika rodne ravnopravnosti, kao i uspostavljanje mehanizama ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Skupštini Crne Gore.

Ekspertkinja Sofija Mandić prezentovala je međunarodne standarde za rodnu ravnopravnost i rodno senzitivno zakonodavstvo, kao i izradu analize zakonodavstva iz rodne perspektive.

Učesnicima radionice predstavljena je i publikacija „Zakoni za žene i za muškarce: Praktični vodič za rodno-senzitivno zakonodavstvo“, kao dodatni materijal i podrška radu parlamentarnih odbora na ovim pitanjima.

Drugog dana rada vođena je diskusija o institucionalizaciji rodno senzitivne analize zakonodavstva.

Rasprava i diskusija rezultirale su usvajanjem zaključaka.

U radu dvodvnevne radionice učestvovali su poslanici/e: Branka Tanasijević, Nikola Rakočević, Maja Bakrač, Sanja Pavićević, Adrijan Vuksanović, Marija Ćatović, Miloš Nikolić, Jovanka Laličić i Danijel Živković, sekretari/ke skupstinskih odbora i savjetnici/e u sekretarijatima odbora, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović i savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Dina Knežević.