Print this page
petak, 06 decembar 2019 15:59

Održana 45. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, na danas održanoj 45. sjednici, u prisustvu predstavnika predlagača zakona i podnosilaca amandmana, razmotrio amandmane na Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju.

Poslanica Branka Tanasijević  je, u svojstvu podnosioca amandmana, izložila suštinu podnešenih amandmana.

Sa ovim amandmanima saglasila se predstavnica predlagača zakona Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete.

Odbor je konstatovao da amandmani 1, 2 i 3 poslanika Branke Tanasijević, Andrije Popovića, Borisa Mugoše i Marte Šćepanović, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona.

Poslanica dr Draginja Vuksanović Stanković je, nakon konsultacija sa predstavnikom predlagača, odustala od podnešenog amandmana.