četvrtak, 21 mart 2019 18:31

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport učestvovao na Šestoj konferenciji parlamentaraca Dunavske regije

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović učestvovao je na Šestoj konferenciji parlamentaraca Dunavske regije, koja je održana u Bukureštu, u Rumuniji,  20. i 21. marta 2019. godine.

U okviru Strategije Evropske unije za Dunavsku regiju, Predstavnički dom Parlamenta Rumunije organizovao je Šestu konferenciju parlamentaraca Dunavske regije.

Konferencija je održana u tri sesije. Prva plenarna sesija bila je posvećena Prioritetnoj oblasti 3: Promociji kulture, turizma i  kontakta među narodima zemalja članica Dunavske regije. U okviru ove sesije, održane su prezentacije učesnika i vođena je debata o Dunavu kao turističkom brendu, kao i o pružanju podrške u cilju implementacije harmonizovanog monitoring sistema, posvećenog turizmu. Ovaj monitoring sistem može pružiti potpune i uporedive statističke podatke iz svih 14 država članica EUSDR-a i koordinirati alatima za statističko izvještavanje Svjetske turističke organizacije (WTO), kao i za regionalno prikupljanje podataka. Turizam, kao integrirani sistem, odnosi se na životnu sredinu, klimatske promjene, zelenu energiju i transport.

U okviru druge sesije na temu: „Razvoj društva zasnovanog na znanju putem istraživanja, obrazovanja i informaciono-komunikacionih tehnologija“, takođe su održane prezentacije učesnika i diskusije koje su se odnosile na: porast broja EU populacije (30-34 godine starosti), sa tercijarnim obrazovanjem u cjeloživotnom učenju i neformalnom obrazovanju; dostizanje cilja od 20% akademske mobilnosti; i razvoj inovacionih strategija za pametnu specijalizaciju (cilj iz 2016. godine).

U okviru treće, završne, sesije, zaključke i usvajanje Završne deklaracije predstavio je g. Angel Tilvär, predsjednik Odbora za evropske poslove, Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije.

Šesta konferencija parlamentaraca Dunavske regije organizovana je sa ciljem jačanja parlamentarne dimenzije Strategije EU za Dunavsku regiju i isticanja zajedničkih vrijednih resursa, kao što su: kultura, turizam, obrazovanje i istraživanje.

U izradi Strategije EU za Dunavsku regiju (The EU Strategy for the Danube Region, EUSDR) –učestvovalo je 14 podunavskih zemalja, od kojih su devet članice EU (SR Njemačka, Austrija, Republika Slovačka, Republika Češka, Mađarska, Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Republika Rumunija, Republika Bugarska), a pet nijesu članice (Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina i Republika Moldavija). Strategija predstavlja platformu za  saradnju i prihvatanje tekovina EU od strane zemalja kandidata. Promovisanje kulture i turizma predstavlja treću prioritetnu oblast u okviru prvog tematskog stuba Strategije, koji se odnosi na povezanost i komunikacije – saobraćaj, plovidbu, prateću infrastrukturu i energetiku. U regionu obuhvaćenim Strategijom živi preko 115 miliona stanovnika. U novembru 2018. godine, Rumunija je preuzela predsjedavanje EUSDR-om, koje se, dijelom, poklapa sa rumunskim predsjedavanjem Savjetom Evropske unije. Takođe, Rumunija podržava osnivanje Evropskog obrazovnog područja do 2025. godine, kao važnog alata za budućnost EU.

Pored predstavnika Skupštine Crne Gore, poslanika Radula Novovića i poslanice Ane Nikolić, na ovoj konferenciji su učestvovali parlamentarci iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Srbije i Ukrajine. Takođe, Konferenciji je prisustvovao i NJ.E. Goran Poleksić, ambasador Crne Gore u Rumuniji.