ponedjeljak, 15 april 2019 15:36

Član Odbora za ljudska prava i slobode na sastanku o Nacrtu strategije za ostvarivanje prava djeteta

Podgorica, 16. april 2019. godine

Član Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović učestvovaće na Sastanku na kojem će biti predstavljen Nacrt strategije za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori za period od 2019-2023. godine.

Nacrt novog strateškog dokumenta za djecu pripremila je Radna grupa sačinjena od predstavnika nadležnih ministarstava, ustanova i organizacija. Ovaj proces je realizovan uz tehničku pomoć Ministarstva rada i socijalnog staranja, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i konsultantkinje UNICEF-a Branke Pavlović.

Osnov za pripremu novog strateškog dokumenta za djecu u Crnoj Gori, čije usvajanje je Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu utvrđeno za drugi kvartal 2019. bile su preporuke sadržane u Zaključnim zapažanjima Komiteta UN za prava djeteta, Alternativni izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o Drugom i Trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta, Odgovori države Crne Gora na pitanja iz Drugog i Trećeg periodičnog izvještaja, Alternativni izvještaj o implementaciji preporuka UN Komiteta za prava djeteta koji je pripremila NVO „Centar za prava djeteta“, Izvještaj o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017 i Analiza implementacije prethodna dva Nacionalna plana akcije za djecu.  Pored analize dokumentacije u procesu izrade strategije sproveden je konsultativni proces u kojem je pored predstavnika nadležnih institucija učestvovalo i 95 djece.

Polazeći od analize aktuelnog stanja prava djeteta u Crnoj Gori, Nacrt strategije sadrži viziju ostvarivanja prava djeteta, strateške i operativne ciljeve, ključne aktivnosti nadležnih organa i tijela zaduženih za sprovođenje operativnih ciljeva i način izvještavanja i evaluacije Strategije. Takođe, pripremljen je Akcioni plan za implementaciju Strategije sa procjenom sredstava za period 2019-2020.

Na Sastanak su pozvani predstavnici svih institucija koji su učestvovali u procesu pripreme Nacrta strategije, a svoj doprinos dao je i Odbor za ljudska prava i slobode, odnosno predsjednik Odbora dr Halil Duković koji je na Sastanku sa konsultantkinjom Brankom Pavlović, održanom u novembru 2018. godine predstavio ključne aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u oblasti zaštite prava djeteta.

Podsjećanja radi, poslanik Momčilo Martinović je učestvovao i na Sastanku na kojem je predstavljena prva verzija Nacrta strategije, održanom 14. februara 2019. godine. 

Sastanak na kojem će biti predstavljen inovirani Nacrt strategije će se održati 16. aprila 2019.   u hotelu “Verde Complex” u Podgorici.