četvrtak, 27 decembar 2018 22:22

Održana 30. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode je na 30. sjednici sumirao rezultate rada u 2018. godini.

Predsjednik Odbora dr Halil Duković je podsjetio da je Odbor na 18. sjednici, održanoj  19. marta 2018. godine usvojio Plan aktivnosti za 2018. godinu, sačinjen na osnovu:  Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine; Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine; Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018; Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu; aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu.

Informisao je da je od 22 aktivnosti utvrđene Planom za 2018. realizovano 13, dok iz objektivnih  razloga nije realizovano šest aktivnosti, jer akti planirani za razmatranje na sjednicama Odbora nijesu u planiranom roku utvrđeni na sjednicama Vlade Crne Gore ili još nijesu dostavljeni Skupštini. Takođe, dodatne tri aktivnosti iz Plana Odbor nije realizovao iz razloga što je u IV kvartalu imao brojne aktivnosti, kako one utvrđene Planom, tako i dodatne, pa će nastojati da ih realizuje tokom prvog kvartala 2019. godine. Pored Planom utvrđenih, Odbor je realizovao 23 dodatne aktivnosti.

Odbor za ljudska prava i slobode je održao 15 sjednica - 14 samostalnih i jednu zajedničku sa Odborom za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na kojima je razmotrio 44 tačke dnevnog reda. Razmotrio je dva predloga zakona, a povodom razmatranja godišnjih izvještaja koje nadležni organi saglasno zakonu dostavljaju Skupštini, Skupština Crne Gore je, na predlog ovog Odbora, donijela šest Zaključaka u 66 tačaka koji su objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“.

U ovom izvještajnom periodu Odbor je donio i sedam Zaključaka koje je dostavio Kolegijumu Predsjednika Skupštine na upoznavanje i nadležnim organima na realizaciju.

Odbor je održao kontrolno saslušanje Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik 2017-2019, ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, o čemu je podnio Skupštini Izvještaj sa Predlogom zaključka (u 11 tačaka).

Takođe, održana su tri konsultativna saslušanja na teme: „Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“, „Implementacija Akcionog plana za sprovođenje Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja od 2017-2021. godine i aktivnosti preduzete na implementaciji Preporuka iz Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014-2017. koji je, na zahtjev UNICEF-a, pripremila Coram International at Coram Children’s Legal Centre” i “Stanje u zatvorskom i pritvorskom sistemu Crne Gore”.

U julu 2018. godine članovi Odbora su posjetili  Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa sa invaliditetom u Nikšiću – Sektor B, a u decembru organizovali Konferenciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava na temu “Zaštita podataka o ličnosti u Crnoj Gori- zakonodavstvo i praksa”.

Rad Odbora je transparentan i sjednice izazivaju interesovanje štampanih i elektronskih medija. U ovom izvještajnom periodu samo na websajtu Skupštine objavljeno je oko 430 stranica teksta o aktivnostima ovog radnog tijela.

Nastavljena je intenzivna i kvalitetna saradnja sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležnim državnim organima, međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladinim sektorom. U novembru 2018. potpisan je Sporazum o saradnji između Odbora za ljudska prava i slobode, Zakonodavnog odbora, Odbora za evropske integracije i Nevladine fondacije „Građanska alijansa“ u cilju unapređenja saradnje sa ovom NVO, zasnovane na principima transparentnosti, otvorenosti i međusobnog uvažavanja, promocije evropskih vrijednosti i aktivnosti koje se odnose na pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, kao i kvalitetnije razmjene informacija koje se odnose na pristupne pregovore, posebno u dijelu poglavlja 23 i 24.

Imajući u vidu da zbog obaveza na plenumu i sjednicama radnih tijela Skupštine Crne Gore u decembru 2018. godine nije realizovana, Planom Odbora za 2018. godinu, utvrđena Studijska posjeta Parlamentu Republike Slovenije, Odbor je donio Zaključak da se početkom februara 2019. godine organizuje Zajednička Studijska posjeta Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Parlamentu Republike Slovenije. Ovo iz razloga što Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje u istom terminu planira posjetu, tri poslanika su članovi oba Odbora, a slična im je i nadležnost u dijelu koji se tiče prava lica sa invaliditetom, socijalne i dječje zaštite. 

Takođe, na današnjoj sjednici Predsjednik i članovi Odbora jednoglasno su usvojili Izvještaj sa Konferencije Odbora za ljudska prava i slobode, organizovane povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na temu „Zaštita podataka o ličnosti u Crnoj Gori- zakonodavstvo i praksa“ i Informaciju o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode dr Suada Numanovića na Konferenciji „Zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori“, održanoj u Podgorici 10. decembra 2018. Upoznati su sa Informacijom sa Okruglog stola na kojem je predstavljen Nacrt analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, održanog u Podgorici, 12. decembra 2018.

U okviru Tekućih pitanja, predsjednik Odbora dr Halil Duković je informisao članove Odbora sa Zaključkom Savjeta za građansku kontrolu rada policije usvojenim povodom razmatranja pritužbe N.A. i P.A. iz Podgorice u vezi zloupotrebe ličnih podataka i prikrivene istrage od strane policijskih službenika CB Podgorica. Savjet je utvrdio da je postupanje policijskih službenika u konkretnom slučaju bilo neprofesionalno i nezakonito i pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova da bez daljeg odlaganja otkloni nepravilnosti u obradi ličnih podataka.