ponedjeljak, 18 jun 2018 13:31

Održana 21. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 21. sjednici razmotrio je Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu.

U uvodnom obrazloženju Izvještaja predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj je informisao:

- da je Izvještaj za 2017. godinu najbolji od osnivanja Agencije i da je ponosan na tu činjenicu;

- u dijelu zaštite ličnih podataka u 2017. godini uspjeli su da ispoštuju sve rokove kada su u pitanju zahtjevi za zaštitu prava, dali su adekvatna mišljenja na relevantne zakone, posebno na Zakon o biračkom spisku, izvršili oko 117 nadzora, donijeli veliki broj rješenja i kontinuirano davali saglasnosti na zahtjeve za uvođenje video nadzora;

- da je Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo Radnu grupu za izmjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti radi usaglašavanja sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka, jednim od najkompleksnijih propisa usvojenih na nivou Evropske unije, za šta su zahtijevali podršku od zemalja Evropske unije zbog čega se nada da će do kraja 2019. godine ovu obavezu realizovati, i

- da je 2017. godine izmijenjen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u dijelu koji se odnosi na snimanje javnih površina, ističući da i u samom Savjetu Agencije postoje različiti pravni stavovi gdje dva člana Savjeta zastupaju stav da ne treba snimati javne površine, dok je Predsjednik Savjeta mišljenja da se mogu snimati, ali uz striktno poštovanje propisa i kontrolu od strane Agencije.

U dijelu koji se odnosi na slobodan pristup informacijama, Gjokaj je obavijestio:

- da je Agencija koja je u prošloj godini donijela 3880 odluka svjetski rekorder, jer ih je toliko bilo u prethodne tri godine;

- da je od polovine 2016. godine prisutan fenomen zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama, za koji su advokati pronašli najbolji mogući način da poharaju budžet države;

- o velikoj uspješnosti Agencije pred Upravnim sudom koji je potvrdio preko 90% njihovih odluka, i

- da postoji veliki broj inicijativa za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih lica u državnim organima zbog nedostavljanja traženih informacija Savjetu Agencije.       

Apelovao je na poslanike za što hitnijim izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kako bi se usaglasio sa drugim sistemskim zakonima. Takođe, potrebno je zloupotrebu prava na slobodan pristup informacijama definisati po modelu evropskih zemalja kao i troškove postupka kako bi se blokirala mogućnost advokatima da koriste manjkavosti ovog Zakona i nanose ogromne troškove  državnom  budžetu. U posljednje vrijeme MANS, ali i fizička lica koja su u saznanju da se dobro može zaraditi preko Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sve češće podnose zahtjeve za dobijanje informacija koje zapravo nijesu od javnog značaja.

Predsjednik savjeta Agencije smatra da su realizovali mjere na koje im je ukazano od strane Evropske komisije. Najavio je realizaciju određenih projekata, kao i nastavak dobre saradnje sa   sličnim institucijama iz zemalja regiona.

Članovi Odbora su pohvalili Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu i ocijenili da je kvalitetan, detaljan, analitičan i sveobuhvatan, kao i da je rad Agencije iz godine u godinu sve bolji. Zaključili su da je Evropska komisija u svom Izvještaju o Crnoj Gori prepoznala ostvareni napredak u ovoj oblasti, ali i ukazala na potrebu daljeg jačanja administrativnih kapaciteta Agencije.

Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka.