utorak, 15 maj 2018 20:26

Održana 19. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na 19. sjednici, održanoj 15. maja 2018. godine razmotrio je Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju, zajedno sa izvještajima nezavisnog revizora savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za 2017. godinu.

Uvodne napomene o Izvještaju o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini dao je Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, navodeći da je osnovni cilj Izvještaja da pruži prikaz politike zaštite manjina, kako u normativnom dijelu, tako i u pojedinim oblastima društvenog života. Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama u aprilu 2017. godine unaprijeđen je sistem zaštite prava manjinskih naroda i omogućena je reforma Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava koja je fokusirana na sprečavanje objektivno mogućeg konflikta interesa, uvođenje dvostepenosti kod odlučivanja o projektima i na podizanje kvaliteta monitoringa i evaluacije projekata. Takođe, pravno je pozicioniran Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina. U skladu sa novim Pravilima formirani su treći sazivi savjeta manjinskih naroda, osim Nacionalnog savjeta Albanaca čije formiranje je u završnoj fazi. Gjokaj je naglasio da su sredstva za realizaciju programskih sadržaja savjeta u ovoj godini dvostruko uvećana u odnosu na prethodni period, jer je Zakonom utvrđeno da se sredstva za njihovo finansiranje obezbjeđuju u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta, što u 2018. iznosi 600.000 eura. Podsjetio je da je Vlada Crne Gore na sjednici od 2. novembra 2017. utvrdila Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola. Ocijenio je da su u svim oblastima koje se odnose na prava manjinskih naroda vidljivi pomaci i da je u narednom periodu neophodno raditi na efikasnijem sprovođenju Ustavnih i zakonskih normi, posebno u dijelu koji se odnosi na srazmjernu zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne i lokalne uprave.

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode su ocijenili da je Izvještaj kvalitetan, sistematičan, sadržajan i pregledan, sa detaljnim prikazom svih aktivnosti realizovanih na afirmaciji i očuvanju prava manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Poslanik dr Suad Numanović je izrazio zadovoljstvo što će u narednom periodu biti dostupni uporedni podaci o zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda u javnom sektoru. Ocijenio je značajnim to što je Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti sprovelo brojne kampanje i edukacije u cilju podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i što je posebna pažnja posvećena suzbijanju nasilja u porodici, ekonomskom osnaživanju žena i njihovoj političkoj participaciji. Važnim smatra aktivnosti koje se u posljednje dvije godine sprovode u cilju ekonomskog jačanja sredina u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina.

Poslanik mr Mihailo Anđušić je saglasan da je ostvaren vidljiv napredak, posebno u normativnom dijelu. Smatra da treba unapređivati nadzornu i kontrolnu ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava nad radom i finansijskim poslovanjem manjinskih savjeta. Istakao je da su Skupština, Odbor za ljudska prava i slobode i on lično ponosni na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama koji predstavlja važan iskorak u zaštiti prava manjinskih naroda, što je prepoznato i u Izvještajima Evropske komisije o Crnoj Gori.

Predsjednici manjinskih savjeta su upoznali članove Odbora sa problemom u funkcionisanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i ukazali na nemogućnost raspodjele sredstava Fonda. Informisali su:

- da još nije konstituisan novi upravni odbor Fonda, niti je izabran direktor u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama;

- da su predstavnici nacionalnih savjeta odgovorni i za nevladine organizacije koje se bave zaštitom identiteta, jezika i kulture nacionalnih zajednica, a zbog sadašnjeg stanja u Fondu ograničeni su da sprovode svoje aktivnosti i

- da pojedine nacionalne zajednice imaju svoje elektronske i štampane medije čije funkcionisanje je limitirano time što se finansiraju putem sredstava Fonda za koju u ovoj godini još nije bila raspodjela.

Mišljenja su da Upravni odbor koji funkcioniše u trenutnom sastavu i čiji članovi redovno primaju nadoknadu ima nadležnost da raspiše konkurs i izvrši prvu raspodjelu sredstava Fonda u 2018. S druge strane, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća smatra da se ne moraju raspisivati dva konkursa za raspodjelu sredstava Fonda, već isti može jednom biti raspisan, o čemu treba blagovremeno sve obavijestiti. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta smatra da će zbog problema u funkcionisanju organizacija od kojih zavisi zaštita identiteta svih nacionalnih zajednica potražiti zaštitu od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Predstavnik Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Elmir Kurtagić je izrazio razumijevanje za probleme sa kojima se suočavaju nevladine organizacije koje se bave poboljšanjem položaja nacionalnih manjina u Crnoj Gori. Naglasio je da Fond ne može raspisati konkurs za raspodjelu sredstava dok se ne formiraju sve strukture u Fondu, jer je Zakonom o manjinskim pravima i slobodama propisano da raspodjelu sredstava vrši Komisija koju formira Skupština Crne Gore na osnovu javnog poziva, a ne Upravni odbor Fonda. Stoga bi svako raspisivanje konkursa za raspodjelu sredstava bez formiranog novog Upravnog odbora i Komisije predstavljalo kršenje Zakona.

Predsjednik Upravnog odbora Fonda Mirsad Cikotić je podsjetio učesnike sjednice da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama iz 2017. godine propisano da Upravni odbor i direktor Fonda izabrani prije stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju sa radom do izbora Upravnog odbora i direktora Fonda u skladu s ovim Zakonom. Takođe, propisano je da nadzor nad sprovođenjem Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Koordinator Programa ljudskih prava u NVO „Građanska alijansa“ Milan Radović ocjenjuje da sadašnja situacija na najbolji način prikazuje položaj manjinskih savjeta u našem društvu. Savjeti su prethodnih godina bili usmjereni na Fond, nijesu se bavili svojom pozicijom i sada nemaju adekvatan autoritet za rješavanje problema, dok država nije imala razumijevanja i planova da im obezbijedi takav položaj. Mora se poštovati važeći Zakon i država treba da pronađe rješenje za funkcionisanje manjinskih medija, jer po standardima Savjeta Evrope manjinski mediji ne mogu zavisiti od fondova čija sredstva se periodično raspodjeljuju i njihovo finansiranje mora biti sistemski postavljeno i trajno riješeno.

Predsjednik dr Halil Duković je podsjetio da Odbor za ljudska prava i slobode redovno razmatra realizaciju Zaključaka koje Skupština usvaja na predlog ovog Odbora. Zaključci Skupštine, doneseni na predlog Odbora su potvrđeni u ocjenama sadržanim u Izvještaju Evropske komisije koja je ukazivala na potrebu jačanja kapaciteta Ministarstva i edukacija zaposlenih o međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava. Može se zaključiti da je Ministarstvo postupilo po Zaključku donesenom povodom razmatranja Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. i shodno tim preporukama ostvareno je kadrovsko jačanje Ministarstva i realizovane su obuke zaposlenih.

Predsjednik Odbora je naglasio da izvještaji nezavisnih revizora ukazuju da nije bilo zloupotrebe trošenja sredstava dodijeljenih manjinskim savjetima u 2017. godini. Uputio je pohvale Ministarstvu zbog kontinuiranih aktivnosti i istraživanja o zastupljenosti pripadnika manjina u organima državne uprave. Saglasan je da je u ovoj oblasti napravljen pozitivan pomak, ali i dalje treba preduzimati aktivnosti, jer je to dugotrajan proces. Nijedna manjina u Crnoj Gori neće biti zadovoljna dok njihova zastupljenost u javnoj upravi ne bude približna njihovom učešću u ukupnom stanovništvu Crne Gore.

 Podsjetio je da je Zakonom o manjinskim pravima i slobodama propisano da se od ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih Fondu, najmanje 70% sredstava opredjeljuje za finansiranje projekata, ali nije propisano da se raspodjela mora vršiti dva puta godišnje. Takođe je podsjetio na brojne kritike na račun rada i raspodjele sredstava Fonda, radi čijeg rješavanja je i donesen Zakon koji je usaglašen sa evropskim standardima koji se moraju poštovati ukoliko želimo biti članica Evropske unije. Zakonom je uvedena i dvostepenost kod odlučivanja o projektima koji se finansiraju iz sredstava Fonda koja se mora primijeniti, jer će se na taj način uvesti više reda u ovoj oblasti. Drugačija raspodjela sredstava bi predstavljala kršenje Zakona, čime bi se ušlo u zonu krivične odgovornosti. Vjeruje da će projekti koji treba da doprinesu razvoju nacionalnih manjina moći kvalitetno da se realizuju.

Predsjednik Odbora Duković je saopštio da je shodno inicijativi predstavnika manjinskih savjeta, a u cilju sveobuhvatnog i objektivnog sagledavanja okolnosti koje su dovele do odlaganja formiranja Upravnog odbora Fonda zatražio od Predsjednika Administrativnog odbora Informaciju o aktivnostima koje je Administrativni odbor preduzeo u postupku izbora članova Upravnog odbora Fonda. Informisao je da Administrativnom odboru nijesu dostavljeni validni predlozi od strane svih ovlašćenih predlagača, pa se nijesu stekli uslovi da se utvrdi predlog odluke. Administrativnom odboru su dostavljeni predlozi od šest manjinskih savjeta i Ministarstva kulture. Međutim, Skupština Crne Gore je dostavila predlog za dva od tri predstavnika, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je predložilo kandidata koji je zaposlen u Ministarstvu, a koji shodno Mišljenju Agencije za sprječavanje korupcije ne može biti član UO Fonda s obzirom da Ministarstvo vrši nadzor nad primjenom Zakona. Takođe, Savjet za visoko obrazovanje nije dostavio predlog kandidata zbog čega je Administrativni odbor uputio urgenciju ministru prosvjete i predsjedniku Savjeta za visoko obrazovanje. Saopštio je da i Skupština snosi dio odgovornosti što Upravni odbor Fonda nije formiran. Takođe, o cjelokupnom postupku Administrativni odbor je informisao i Kolegijum Predsjednika Skupštine.

 Predsjednik Duković smatra da je neophodno finalizovati izbor članova Upravnog odbora Fonda kako bi mogao da funkcioniše i kako bi raspodjela novčanih sredstava bila u skladu sa važećim Zakonom, a na zadovoljstvo manjinskih naroda i svih drugih u državi Crnoj Gori.

Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj je naglasio da je Zakon o manjinskim pravima i slobodama usaglašen sa Evropskom i Venecijanskom komisijom. Iako je postupak pripreme izmjena Zakona trajao dugo, isti je rezultirao usvajanjem kvalitetnog propisa. Podsjetio je da je u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili najmanje 5% stanovništva, prema rezultatima dva posljednja uzastopna popisa, u službenoj upotrebi i jezik tih manjinskih naroda. Vlada Crne Gore je jedina, ne samo u region, koja vrši redovna istraživanja o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda u javnim službama. Ova istraživanja su pouzdana i ukazuju da postoji trend rasta zastupljenosti manjina u javnoj upravi. Donešene su Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda koji je usaglašen sa ekspertima Savjeta Evrope i Sekretarijatom za zakonodavstvo. Ukazao je da Upravni odbor usvaja i godišnji izvještaj o radu Fonda koji je dužan da dostavi Skupštini Crne Gore do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, što nije urađeno u zakonskom roku.  Zabrinjava kašnjenje u procedurama koje se tiču implementacije Zakona, ali se nada kvalitetnim rješenjima.

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju, zajedno sa izvještajima nezavisnog revizora savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za 2017. godinu, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka.

Takođe, članovi Odbora su usvojili tri Informacije o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode realizovanim u martu i aprilu 2018. godine.

U okviru Tekućih pitanja članovi Odbora su informisani da je Savjet za građansku kontrolu rada policije dostavio Odboru na upoznavanje Izvještaj o radu za 2017. godinu i Preporuku kojom Ministarstvu unutrašnjih poslova sugeriše da razmotri uspostavljanje posebnog programa za takozvana pravedna i prijateljska poravnanja. Takođe, članovi Odbora su obaviješteni o Odgovoru Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o postupanju po Predstavci Milutina Pavićevića i Željka Gagule koju je Odbor u skladu sa Zaključkom Odbora o postupanju po predstavkama, uputio Zaštitniku na dalje postupanje, u skladu sa njegovom nadležnošću.