Print this page
četvrtak, 22 mart 2018 15:41

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode učestvovali na Konferenciji „Za snažniji glas djeteta u društvu - Mreža Zlatnih savjetnika Ombudsmana“

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i član Odbora Mirsad Murić učestvovali su na Konferenciji „Za snažniji glas djeteta u društvu- Mreža Złatnih savjetnika Ombudsmana”, koju je organizovao Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Pored predstavnika Skupštine Crne Gore, na Konferenciji su učestvovali predstavnici Vlade Crne Gore, obrazovnih ustanova, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i predstavnici medija.

Konferenciju je otvorio zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković. Izrazio je zadovoljstvo što se na Konferenciji može čuti glas djece, naglašavajući da je stvaranje mogućnosti da djeca slobodno izraze svoje mišljenje veoma važno u životu svakog djeteta. Iako se čini da je lako ostvarivo pravo djeteta da se čuje njegov glas i da se pita za mišljenje o stvarima koje ga se tiču, u praksi postoje problemi. Ocijenio je da se mišljenje djeteta uvažava kada je saglasno sa mišljenjem odraslih, dok u suprotnom, djeca nerijetko nemaju slobodu da se izraze.

Naglasio je da je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta doprinijela da se omogući participacija djece. Podsjetio je da član 12 Konvencije omogućava djeci da izraze svoje mišljenje i obavezuje odrasle da to mišljenje saslušaju i ozbiljno razmotre. Pored ovog, Konvencijom je definisan set prava koja djeci omogućavaju participaciju u društvu. Naglasio je da se institucija Zaštitnika rukovodi principom poštovanja najboljeg interesa djeteta i da participacija djece ima važnu ulogu u njihovom radu. Podsjetio je da je ostvarenje prava djeteta na slobodu izražavanja regulisano Porodičnim zakonom i zakonima iz oblasti obrazovanja, ali da ne postoji opšti zakon koji reguliše ovo pitanje u svim oblastima života djece. Institucija Zaštitnika je u svom radu uočila da se djeci rijetko omogućava participacija, a i kada se to desi, više je formalnog, nego suštinskog karaktera. Predstavio je primjer brakorazvodnih parnica koje, u odsustvu psihosocijalne podrške, budu izuzetno stresne za djecu i u takvim situacijama dijete ne može da učestvuje i donosi odluke na kvalitetan način. Mišljenja je da u svim društvenim oblastima postoje ozbiljni izazovi za ostvarivanje ovog prava.

Zaštitnik Baković je  podsjetio da je formiranje prve Mreže Zlatnih savjetnika počelo  2014. godine i da članstvo u Mreži traje tri godine. Cilj je stvaranje uslova za postizanje većeg stepena učešća djece u svim oblastima društvenog života. Mišljenja je da su djeca najbolji promoteri u zaštiti i unapređenju dječijih prava. Zahvalio je prvoj generaciji Zlatnih savjetnika, ocjenjujući da su postigli značajne rezultate i poželio dobrodošlicu novim članovima Mreže, uz očekivanje da će promovisati prava djeteta, raditi na jačanju dječje participacije na svim nivoima i rješavanju problema koje prepoznaju u sredinama iz kojih dolaze.

Zaključio je da je Mreža Zlatnih savjetnika Ombudsmana dobar model dječje participacije i da isti treba proširiti na lokalne zajednice, jer participacija djece na lokalnom nivou izostaje.

Djeca, Zlatni savjetnici Ombudsmana su iznijeli svoje stavove o značaju Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana u procesu unapređenja poštovanja prava djeteta, kao i važnosti unapređenja njihove participacije. Govorili su o trogodišnjem iskustvu i izazovima sa kojima su se suočavali tokom članstva u Mreži. Informisali su o učešću na kampovima, radionicama i konferencijama, od kojih su izdvojili konferencije „Reci NE nasilju“ i „Neka se čuje i naš glas“. Dvije Zlatne savjetnice Zaštitnika su informisale o učešću na sjednici Komiteta UN za prava djeteta na kojem su predstavile Izvještaj Zlatnih savjetnika Zaštitnika o implementaciji preporuka UN Komiteta za prava djeteta. Istakle su da su ponosne što su u ime djece iz Crne Gore govorile o pravima djeteta i što se njihov glas „daleko čuo“.

Na Konferenciji su se predstavili i novoizabrani članovi Mreže Zlatnih savjetnika koji su informisali učesnike o motivima za prijavljivanje i njihovim očekivanjima. Njih 22 vjeruju da će svojim djelovanjem doprinijeti većem stepenu učešća djece u svim oblastima društvenog života, radi afirmacije i zaštite njihovih osnovnih prava i sloboda.

Šef Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Makavi Kogali je čestitao instituciji Zaštitnika na prepoznavanju značaja učešća djeca u procesima koji se njih tiču, a pionirskoj generaciji Zlatnih savjetnika je čestitao na misiji, istorijskom naporu i zalaganju za poštovanje prava djeteta. Poručio je odraslima i cjelokupnom društvu da u porodici, zajednici, obrazovnim institucijama i politici posebno slušaju djecu, jer djeca imaju šta da kažu i njihovo mišljenje je veoma važno. Ukazao je da djeca, Zlatni savjetnici Zaštitnika imaju posebnu čast, jer su u prilici da govore u ime sve djece u Crnoj Gori. Čestitao je i Parlamentu navodeći da je pratio ili prisustvovao na nekoliko zasijedanja Dječjeg parlamenta na kojima su učestvovala i sama djeca. Poručio je djeci da budu hrabri u svim naporima, jer mogu promijeniti svijet, o čemu svjedoče brojni primjeri.  

Zamjenica Zaštitnika za prava djeteta, socijalno staranje i mlade Snežana Mijušković je zaključila Konferenciju uz podsjećanje da djeca imaju prava sa kojima odrasli treba da ih upoznaju da bi nakon toga sama djeca mogla širiti ideju o tim pravima u sredinama iz kojih potiču. Ukazala je da osim prava postoje i obaveze, a obaveza svih nas je da ostvarivanjem svojih prava ne ugrožavamo druge. Najavila je sledeće okupljanje povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta- 20. novembra. 

Galerija fotografija