ponedjeljak, 19 mart 2018 15:20

Održana 18. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 18. sjednici razmotrio je i jednoglasno usvojio Plan aktivnosti Odbora za 2018. godinu.

Predsjednik Odbora dr Halil Duković je podsjetio da donošenje Plana aktivnosti Odbora za 2018. godinu predstavlja nastavak već uspostavljene prakse, sa ciljem da se doprinese planskom, sistematskom i koordinisanom djelovanju radi što efikasnijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza koje Crnu Goru očekuju na putu evropskih integracija.

Plan aktivnosti Odbora za 2018. godinu sačinjen je na osnovu: Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine, Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine, Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018, Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu.

Prilikom koncipiranja Plana aktivnosti Odbor se rukovodio planiranjem ključnih aktivnosti usmjerenih na implementaciju preporuka sadržanih u Rezoluciji Evropskog parlamenta o Crnoj Gori Nezvaničnom radnom dokumentom Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Takođe, planom su utvrđene prioritetne aktivnosti, čija realizacija proizilazi iz obaveza definisanih zakonom, kao i iz Zaključaka Skupštine Crne Gore, donesenih na predlog Odbora.

Akcenat je usmjeren na aktivnosti koje se odnose na: implementaciju donešenih zakona, jačanjem kontrolne uloge Odbora; zaštitu od diskriminacije; prevenciju torture i drugih oblika nečovječnog, surovog ili ponižavajućeg postupanja, u skladu sa preporukama CPT-a; zaštitu prava lica lišenih slobode; zaštitu ličnih podataka; zaštitu prava lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu sa teškoćama u razvoju; zaštitu prava djeteta u cilju dostizanja standarda definisanih Konvencijom UN o pravima djeteta i intenziviranje međunarodne saradnje sa subjektima koji se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, savjetodavnim tijelima Savjeta Evrope i Evropske unije, daljim jačanjem konstruktivne uloge koju Crna Gora ima u  regionalnoj saradnji i nastavkom saradnje koju Odbor ima sa odgovarajućim radnim tijelima drugih parlamenata, kao i učešćem članova Odbora na seminarima, konferencijama i drugim međunarodnim aktivnostima.  

Članovi Odbora i učesnici sjednice - predstavnici institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija sa kojima Odbor ima kontinuiranu i kvalitetnu saradnju su saglasni u ocjeni da je Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu ambiciozan, kvalitetan, sadržajan, sveobuhvatan i sa pravim odabirom tema. Izraženo je očekivanje da će se realizacijom Plana Odbora, kroz multisektorski pristup i nastavak kvalitetne saradnje doprinijeti daljem unapređenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Rukovodilac Programa dječije zaštite u Predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori Nela Krnić je ocijenila da je u oblasti prava djeteta Odbor odabrao veoma relevantne aktivnosti koje su od izuzetnog značaja. Uputila je sve čestitke i pohvale Odboru na odabiru tema i na posvećenosti i radu u cilju poboljšanja položaja djece u Crnoj Gori. Razmatranjem Zaključnih zapažanja Komiteta UN za prava djeteta o Drugom i Trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta Odbor će biti u prilici da se sveobuhvatno posveti pravima djeteta. Veoma značajnim smatra što je Odbor prepoznao potrebu da razmotri i preporuke iz Izvještaja o evaluaciji sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori. Takođe, važnim ocjenjuje i planirane aktivnosti o romskoj populaciji s obzirom da indikatori ukazuju da pripadnici ove populacije žive u otežanim uslovima u odnosu na generalnu populaciju djece i ostatak stanovništva. 

Učesnici rasprave su uputili određene sugestije za dopunu predloženog plana, od kojih najveći broj nije bio u nadležnosti Odbora za ljudska prava i slobode utvrđenoj Poslovnikom, pa ih je Predsjednik Odbora uputio na nadležna radna tijela. Takođe, pojedinim predloženim temama Odbor će se baviti kroz već utvrđene planske aktivnosti, pa je ocijenjeno da Plan nije potrebno dopunjavati novim aktivnostima. Ukazano je da će Odbor, u skladu sa tekućim aktivnostima Skupštine, Vlade i drugih institucija sa kojima ostvaruje saradnju, tokom godine razmotriti mogućnost realizacije pojedinih aktivnosti koje nijesu sadržane u Planu.

U nastavku rada, Odbor je usvojio Izvještaj sa Zaključkom (u 15 tačaka) sa Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje - Konsultativno saslušanje na temu „ Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“, održane 28. februara 2018. godine.

Povodom Poziva Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za učešće predstavnika Odbora na Konferenciji “Za snažniji glas djeteta u društvu - Mreža Zlatnih savjetnika Ombudsmana” koja će se održati 22. marta 2018. godine u Podgorici, odlučeno je da na istoj učestvuje predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković.