četvrtak, 15 februar 2018 16:06

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode učestvovaće na Radionici posvećenoj dječjim pravima

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovaće u petak, 16. februara 2018. godine na Radionici posvećenoj diskusiji i validaciji nalaza i preporuka nezavisne evaluacije postojećeg sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori, koju je pripremila Coram International at Coram Children's Legal Centre iz Velike Britanije, a koja će se održati u   Predstavništvu  UNICEF-a u Crnoj Gori.

Na Radionici će biti predstavljeni nalazi, zaključci i preporuke evaluacije, sačinjene u svjetlu planiranog pristupa Vlade Crne Gore i UNICEF-a jačanju sistema praćenja stanja dječjih prava u okviru Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021, koju je naručilo Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori u saradnji sa ad hoc Nadzornim odborom. 

Evaluacija je sprovedena kako bi UNICEF i ključni nacionalni akteri, među kojima su Vlada Crne Gore, Skupština Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i posebno Zamjenik/ca Zaštitnika za prava djeteta, socijalnu zaštitu i mlade, organizacije civilnog društva i akademska zajednica koristili preporuke, znanja i uvide iz evaluacije i dobili informacije za razvoj daljih programa rada svih partnera u javnom i civilnom sektoru u oblasti praćenja stanja dječjih prava u Crnoj Gori.

Takođe, evaluacija bi trebalo da posluži razvijanju zajedničkih programa rada UNICEF-a i Vlade Crne Gore u ovoj oblasti.

Na Radionici će učestvovati predstavnici ad hoc Nadzornog odbora za praćenje evaluacije sistema nadgledanja dječjih prava u Crnoj Gori, predstavnici nadležnih skupštinskih odbora, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, resornih ministarstava, pravosudnih organa, nevladinih organizacija, akademske zajednice i UNICEF- a.