četvrtak, 28 decembar 2017 12:03

Održana 16. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 16. sjednici razmotrio je i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu Odbora u 2017. godini.

Ocijenjeno je da je Izvještaj o radu Odbora u 2017. godini kvalitetan, sa detaljnim pregledom svih aktivnosti, kako onih utvrđenih Planom aktivnosti za 2017. godinu, tako i dodatne 23 realizovane aktivnosti. Od 25 aktivnosti utvrđenih Planom za 2017. godinu Odbor je realizovao 18, a iz objektivnih razloga nijesu realizovane tri aktivnosti. Takođe, usled realizacije 23 dodatne aktivnosti nijesu realizovane četiri iz Plana koje će Odbor nastojati da realizuje u prvom kvartalu 2018.

U okviru zakonodavne uloge Skupštine, Odbor je tokom 2017. godine  razmotrio četiri predloga zakona: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu. Takođe, Odbor je razmotrio Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, o čemu je Skupštini podnio Izvještaj. 

U istom izvještajnom periodu Odbor je u okviru kontrolne uloge Skupštine, u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine, razmotrio šest godišnjih izvještaja: Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2015. godinu, Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu, Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2016. godinu, Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini (sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju manjinskih savjeta za 2016. godinu), Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2016. godinu i Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu.

U skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine, takođe u okviru kontrolne uloge Skupštine, Odbor je razmotrio: Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. s Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2017. godinu i Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2016. godinu, Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020. s Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2016/2017. godinu, Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godina s Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu, Izvještaj o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, Strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom za period   2017-2021. godina, Alternativni izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o Drugom i Trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Izvještaj Zlatnih savjetnika Zaštitnika o implementaciji preporuka UN Komiteta za prava djeteta i Informaciju o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1.01.-30.06. 2017. godine.

Rad Odbora za ljudska prava i slobode transparentan i sjednice Odbora izazivaju interesovanje štampanih i elektronskih medija. Samo na web sajtu Skupštine tokom 2017. godine objavljeno je oko 520 stranica teksta.

 Zaključeno je da je Odbor prepoznat po multisektorskom pristupu u radu i dobroj saradnji sa državnim organima i institucijama, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom. 

U okviru Tekućih pitanja, predsjednik Odbora dr Halil Duković je upoznao članove Odbora sa Predstavkom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore kojom se inicira sazivanje zajedničke sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za ljudska prava i slobode na kojoj bi bilo održano kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića i ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke u vezi sa obezbjeđivanjem pristupačnosti za lica sa invaliditetom. Na predlog predsjednika Odbora, Odbor je jednoglasno donio Zaključak da od nadležnih ministarstava, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, zatraži informacije o realizovanim aktivnostima u ovoj oblasti, nakon čijeg dobijanja bi, u dogovoru sa predsjednikom Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, odlučio o održavanju zajedničke sjednice.