Print this page
ponedjeljak, 16 oktobar 2017 14:40

Održana 11. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

 

Odbor za ljudska prava i slobode na 11. sjednici, održanoj 16. oktobra 2017. godine, razmotrio je Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koji su podnijeli poslanik/ca Halil Duković i Marta Šćepanović i Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu.

Poslanik dr Halil Duković je podsjetio da je Skupština Crne Gore na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, 27. aprila 2017. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Utvrđena je obaveza da se Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava uskladi sa ovim Zakonom, zbog čega je pripremljen Predlog odluke. Imajući u vidu da je rok od 90 dana koji je utvrđen za usklađivanje ove odluke sa Zakonom istekao sredinom avgusta, predloženo je da se odluka donese po skraćenom postupku.

Odbor je jednoglasno podržao Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i predložio Skupštini da ga usvoji.

Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu obrazložili su Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ivan Krkeljić, generalni sekretar institucije Zaštitnika i Aida Nuhodžić, samostalna savjetnica za računovodstvo i finansije u instituciji Zaštitnika. Saopštili su da je institucija Zaštitnika za 2018. godinu predložila sredstva u iznosu od  798.941,21 eura što predstavlja povećanje od 143.823,34 eura u odnosu na budžetska sredstva u tekućoj godini. Istakli su da navedena finansijska sredstva planirana u skladu sa realnim potrebama Institucije, u cilju ispunjavanja obaveza na nacionalnom nivou i pred međunarodnim organizacijama, kao i zbog potrebe povećane vidljivosti Institucije i sve većih zahtjeva za izvještavanjem međunarodnih organizacija. Radi jačanja kadrovskih kapaciteta, u 2018. planiraju zaposlenje četiri nova službenika. Takođe, zahtijevaju značajno uvećanje sredstava za konsultantske usluge, studije i projekte. U okviru njih, za organizovanje dvije konferencije Regionalne mreže NPM-a za Jugoistočnu Evropu i izradu i promociju Studije “Istine i zablude o diskriminaciji”, kao i za Studiju o ostvarivanju prava djece- maloljetnih zavisnika od psihoaktivnih supstanci, za šta je neophodno  48.000 eura.

Generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, mr Nikola Vukićević je saopštio da nastoje obezbijediti da finansijski sistem bude održiv, a da instituciji Zaštitnika omoguće da ispune sve obaveze. U sredstvima koja Zaštitnik zahtijeva za 2018. godinu sporne su stavke koje se tiču zapošljavanja četiri nova službenika i konsultantskih usluga, studija i projekata. Iako je svjestan potrebe jačanja kadrovskih kapaciteta institucije Zaštitnika radi ubrzavanja procesa evropskih integracija i ispunjavanja završnih mjerila, ukazao je da postoji pritisak Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda da se ne vrše nova zaposlenja, što Crna Gora zbog kredibiliteta treba da poštuje. Smatra da je u narednoj godini moguće obezbijediti sredstva za tri novozaposlena službenika u instituciji Zaštitnika i da bi trebalo umanjiti sredstva za konsultantske usluge, studije i projekte.

U skladu sa članom 53 stav 2 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11 i 32/14), Odbor za ljudska prava i slobode je jednoglasno podržao predlog Zaštitnika i utvrdio Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu, koji će proslijediti Ministarstvu finansija. Članovi Odbora su izrazili očekivanje da će do utvrđivanja predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu predstavnici institucije Zaštitnika i Ministarstva finansija postići dogovor i pronaći kompromis oko dvije stavke koje za sada nijesu usaglašene. Zaključeno je da je Odbor i do sada imao puno razumijevanje za instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kao nezavisnu instituciju, ali i Ministarstvo finansija koje je nastojalo da obezbijedi sredstva neophodna za realizaciju svih njihovih, Zakonom utvrđenih aktivnosti.

Odbor je usvojio Informaciju sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode  dr Halila Dukovića sa evaluatorkom sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori, Avaz Rauf, održanog 9. oktobra 2017. godine u kancelariji UNICEF-a.

U okviru Tekućih pitanja, članovi Odbora su razgovarali o realizaciji predstojećih aktivnosti utvrđenih Planom Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu. Predsjednik Odbora je istakao da će nastojati da se do kraja ovog mjeseca organizuje posjeta Maloj grupnoj kući u Bijelom Polju, a da se u narednom periodu realizuju aktivnosti koje se tiču prava djeteta, kako bi Plan bio realizovan u što je moguće većem stepenu.

 

 

Galerija fotografija