Print this page
petak, 15 novembar 2019 17:43

Održan okrugli sto na temu „Poglavlje 27: Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije?“

Razgovarano o upravljanju otpadom, otpadnim vodama i zagađenju vazduha

Odbor za evropske integracije je organizovao okrugli sto na temu - Poglavlje 27: Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije? Na okruglom stolu je bilo riječi o upravljanju otpadom, otpadnim vodama i zagađenju vazduha.  

Današnji Okrugli sto, kojim je moderirao predsjednik Odbora za evropske inetgracije Slaven Radunović, bio je prilika da, u duhu otvorenog dijaloga, poslanici, predstavnici nadležnih  institucija, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija razgovaraju na jednom od najvažnijih pitanja u oblasti zaštite životne sredine. Predsjednik Odbora je saopštio da su organizaciji okruglog stola prethodile posjete opštinama i lokacijama u Crnoj Gori, kako bi se razgovaralo sa predstavnicima lokalnih samouprava i civilnog sektora i stekao uvid u stanje i neophodne korake u rješavanju problema vezanih za zaštitu životne sredine.
U uvodnom dijelu okruglog stola izlaganja su imali: Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača Crne Gore sa EU, Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu Održivog razvoja i turizma, i Aleksandar Perović, izvršni direktor NVO Ozon.
 
Marko Mrdak je istakao da sama činjenica da dvesta pravnih akata pravne tekovine Evropske unije je prevedeno u crnogorsko zakonodavstvo u oblasti Pregovaračkog poglavlja 27 govori o kompleksnosti ove oblasti, imajući u vidu kontiniuirane izmjene pravne tekovine EU u pogledu zaštite životne sredine.  Potvrdio je da je Crna Gora dobijanjem  završnih mjerila u ovom poglavlju ušla u novu fazu pregovaranja u kojoj je fokus na implemetaciji pravnih propisa i sprovođenje finansijskih zahtjevnih infrastrukturnih projekata. Ukupni troškovi za poglavlje 27 do 2035. godine će iznostiti 1,42 milijarde eura od čega 1,7 milijardi eura u oblasti tretiranja otpada i otpadnih voda.
Ivana Vojinović je kazala da su donešeni Nacionalna strategija i ukazala na izgrađenu infrastrukturu i buduće projekte  u oblasti upravljanja otpadom. Kazala je da u godinama koje slijede, nastaviće se aktivnosti na uspostavljanju  sistema koji se bazira na: selekciji, prevenciji i reciklaži i ponovnoj upotrebi otpada. U vezi sa politikom upravljanja otpadnih voda, fokus je na izgradnji sistema za prikupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda odnosno implementaciji usvojenog Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine. Kazala je da postpoji 10 PPOV koji su u funkciji ili probnom radu. U vezi sa pitanjem kvaliteta vazduha potvrdila je da se kvalitet vazduha prati od 2009. godine po evropskim standardima i da postoji 10 automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha po EU referentnim metodama. Posebno je naglasila da se posle višedecenijskog zagađenja vazduha u opštini Pljevlja, početkom 2020. godine započinje sa velikom ekološkom rekonstrukcijom TE Pljevlja, a ujedno će se raditi i na toplifikaciji, kao trajnom rješenju zagađenja vazduha u Pljevljima.
Aleksandar Perović je kazao da politika tretiranja otpada, otpadnih voda i zagađenje vazduha nije na zavidnom nivou u Crnoj Gori, te da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti usvajanju zakona koji se tiču problematike upravljanja otpadnim vodama. Poseban problem vidi u tome što ni jedna od 10 opština u kojima postoje postrojenja nemaju rješenje u pogledu tretiranja kanalizacionog mulja. Ključni problem tretiranja ovih politika vidi u neadekvatnoj podjeli nadležnosti i  postojanja intezivnije komunikacije poslanika sa građanima, te resornog ministarstva sa civilnim sektorom o ovim temama.
Učesnici okruglog stola su se interesovali za trenutno stanje zagađenja vazduha u Opštini Pljevlja i dalje rješavanje pitanja zagađenja, ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja, emisiju CO2 – izgradnja i drugog bloka Termoelektrane sa nultom emisijom čestica CO2, toplifikaciju Pljevalja, divlje deponije, funkcionalnost sistema za prečišćavanje otpadnih voda / kolektora, kvalitet voda u rijekama usljed zagađenja fekalnih voda, edukaciju građana sa posebnim akcentom na najmlađu populaciju, uvođenje kaznene politike, finansijski plan rekonstrukcije crnih ekoloških tačaka, komunalni otpad u svrhu proizvodnje energije, stanje Port Milena, politiku budućeg održivog upravljanja otpadom,  odgovornost nadležnih institucija na državnom i  lokalnom nivou, izgradnju novih deponija i stanica za mjerenje kvaliteta vazduha u opštinama.
Na okruglom stolu predložena je inicijativa  da se uvede institucija „eko – poslanik“ u Skupštini, kao i da se jednom godišnje organizuje tematska sjednica o stanju životne sredine u Crnoj Gori.
 

Galerija fotografija