Print this page
četvrtak, 17 oktobar 2019 16:01

Članovi Odbora za evropske integracije posjetili rukovodstvo Glavnog grada

Organizovani susreti sa rukovodstvom Glavnog grada na temu: „Upravljanje otpadnim vodama i tretiranje otpada"

U sklopu aktivnosti posvećenih ključnim izazovima u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, delegacija Odbora za evropske integracije nastavlja sa posjetama Glavnom gradu i opštinama, te konketnim lokacijama posebno važnim za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori i za pregovarački proces sa EU.

Danas su članovi Odbora u okviru svojih nadzornih aktivnosti posjetili Glavni grad Podgorica. Ovom prilikom, delegacija Odbora održala je sastanak sa zamjenikom gradonačelnika Glavnog grada Časlavom Vešovićem, sekretarom Sekretarijata za komunalne poslove Markom Rakočevićem, direktorom Deponije d.o.o. Arsenijem Boljevićem, direktorom Čistoće d.o.o. Andrijom Čađenovićem, šeficom Službe za međunarodnu saradnju Glavnog grada Ljiljanom Šćepanović i zamjenicom izvršnog direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Snežanom Dabetić.

Sa njima je razgovarano o tretmanu otpadnih voda i upravljanju otpadom kao posebnim kako lokalnim tako i državnim izazovima, koji su posebno važni za Glavni grad kao najveću opštinu u Crnoj Gori.

Poslanike su interesovala sljedeća pitanja: izgradnja budućeg Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao ključni dio projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Glavnom gradu Podgorica“ ukupne vrijednosti 50 miliona eura - postojanje precizne lokacije u prostorno planskoj dokumentaciji i svih neophodnih radnji u pogledu postavljanja, ispitivanja i puštanja u rad budućeg postrojenja; kapaciteti u pogledu opreme i metode tretiranja otpada; rad reciklažnih centara i samoodrživost reciklažnih dvorišta; prevazilaženje problema u vezi sa povećanjem broja neuređenih odlagališta u budućnosti, tretiranje drugih vrsta otpada kao što su industrijski, medicinski, hemijski, veterinarski i građevinski; uticaj planiranih projekata na promjene cijena usluga u ovim oblastima; kao i edukacija lokalnog stanovništva o evropskim standardima u vezi tretmana otpada.

Uprava Glavnog grada je kazala da nema više ni planskih ni imovinsko pravnih barijera u pogledu izgradnje budućeg postrojenja, i kao posebno značajno istakla da će korišćenjem budućeg postrojenja kvalitet vode ispusta u rijeku Moraču biti bliži standardu A1 nego A2, što je čak i iznad EU standarda. Poslanici su upoznati sa metodama tretiranja otpada na teritoriji Glavnog grada, i posebno sa kapacitetima i radom Deponija d.o.o. Istaknuta je i činjenica da će obaveza postojećih i budućih industrija biti da obezbijede sopstveni sistem za prečišćavanje industrijskog i drugih vrsta otpadnih voda i otpada.

Tokom razgovora, poslanici su upoznati i sa ključnim izazovima u upravljanju otpadom i otpadnim vodama na teritoriji Glavnog grada. Zajednički je zaključeno da je donošenje novog Zakona o komunalnim djelatnostima zajednički cilj u vezi usvajanja što kvalitetnijih zakonskih rješenja koja će doprinijeti efikasnijem funkcionisanju lokalnih uprava, posebno Glavnog grada, kao najsloženije i najveće lokalne uprave u Crnoj Gori. Dodatno, poseban akcenat je stavljen na činjenicu da bi Vlada trebala donijeti i adekvatne podzakonske akte u ovoj oblasti. Poslanici su pohvalili način na koji gradska uprava pristupa dostizanju evropskih normi u oblasti zaštite životne sredine.

Na sastanku je bilo riječi i o kapacitetima Glavnog grada Podgorice za korišćenje pretpristupnih fondova EU (IPA) i o uspješnosti u realizaciji konkretnih projekata. Istaknuto je da je dolaskom nove uprave formirana posebna organizaciona jedinica  - Služba za međunarodnu saradnju, u čijoj strukturi se nalazi IPA tim. Akcenat je stavljen na dalje povezivanje lokalnog IPA tima sa Mrežom opštinskih projekt menadžera, u pogledu prenošenja stručnih iskustava i obezbjeđivanja kvalitetnih obuka i radionica.

Sva ključna pitanja o kojima je razgovarano u sklopu posjete, biće predstavljena i razmatrana tokom predstojećeg okruglog stola i konsultativnog saslušanja posvećenog poglavlju 27, koje će Odbor organizovati u novembru, kako je ranije najavljeno.

Delegaciju Odbora za evropske integracije u današnjoj posjeti činili su zamjenik predsjednika  Odbora Adrijan Vuksanović i članovi Odbora Marija Ćatović, Daliborka Pejović, Momčilo Martinović i Sanja Pavićević.

Galerija fotografija