Razmotreni kvartalni izvještaji o procesu pristupanja Crne Gore EU

Razmotrene informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu

Članovi Odbora jednoglasno podržali Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 17 – Ekonomska i  monetarna unija

Crna Gora ispunila dva početna mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 17

Kao glavni izazovi u sprovođenju pretpristupnih fondova prepoznati nedostatak sredstava za pretfinansiranje i kofinansiranje projekata i potreba jačanja administrativnih kapaciteta

Predstavljeni izvještaji o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 za 2016. godinu

Povod za susret bila je evaluacija rada Kancelarije Fondacije Konrad Adenauer u Crnoj Gori

Strana 1 od 5