Razmotreno deset amandmana i utvrđen Predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije

Podržan Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu i amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Na osnovu člana 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni list RCG“, br. 28/04, 27/06, 78/06 i „Službeni list CG“, br. 17/07, 73/10, 40/11 i 31/14), upućuje

Podržana četiri predloga zakona

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Filip Vuković, učestvovao na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Beogradu 7. jun - Regionalna parlamentarna konferencija o obnovljivim izvorima energije u Jugoistočnoj Evropi

Na danas održanoj Osamnaestoj  sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o nacionalnom brendu; Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Predlog zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama, koji je podijela grupa poslanika, za koji nije iskazan stav predstavnika Vlade na sjednici Odbora.

Strana 7 od 12