Podržana četiri predloga zakona

Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Filip Vuković, učestvovao na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Beogradu 7. jun - Regionalna parlamentarna konferencija o obnovljivim izvorima energije u Jugoistočnoj Evropi

Na danas održanoj Osamnaestoj  sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o nacionalnom brendu; Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Predlog zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama, koji je podijela grupa poslanika, za koji nije iskazan stav predstavnika Vlade na sjednici Odbora.

Odbor održao konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata na Javni konkurs za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Podržan Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu i Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za  2016. godinu

Predsjednik Odbora ekonomiju, finansije i budžet Vujica Lazović, sastao se sa delegacijom Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenjivanje mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranje terorizma (Moneyval).

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i Petar Smolović, učestvovali su na međuparlamentarnoj konferenciji „Javne nabavke i uloga parlamenta“, koja je održana 2. i 3. maja 2017. godine u Briselu.

Strana 7 od 12