Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

Podržan Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Utvrđena tri predloga odluka

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan jedan predlog zakona i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 4. decembar

Strana 5 od 18