utorak, 23 jul 2019 14:23

Održana 84. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Rebalans budžeta Crne Gore za 2019. godinu i izmjene Odluke o zaduživanju

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu i Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu, čije se donošenje predlaže, između ostalog, usljed povećanja prihoda budžeta za 6,03 mil. € ili 0,33% više u odnosu na planirane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu, a u cilju stvaranja zakonskih preduslova za refinansiranje postojećeg duga i formiranja fiskalne rezerve za obaveze koje pristižu na naplatu u narednoj godini.

Odbor je razmotrio i tri amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i to:

- jedan amandman koji je podnijela poslanica Ana Nikolić, a koji je predstavnik predlagača zakona prihvatio te je isti postao sastavni dio teksta Predloga zakona; i

- dva amandmana koje su podnijeli poslanici Draginja Vuksanović Stanković i Raško Konjević, a koje je Odbor, nakon izjašnjavanja, odlučio da predloži Skupštini da ne prihvati.

Takođe, Odbor je razmotrio i pet amandmana na Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom " Mamula" , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva, koje su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić i Raško Konjević. Odbor je, nakon izjašnjavanja, odlučio da predloži Skupštini da ne prihvati navedene amandmane.

Polazeći od dinamike plenarnog zasijedanja, na Odboru je dogovoreno da se razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica odloži za neku od narednih sjednica Odbora.