utorak, 16 jul 2019 15:43

Održane 81. i 83. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreno nekoliko predloga akata

Na danas održanoj 81. sjednici, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga koji ima za cilj da se kroz uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije obezbijedi efikasna kontrola transakcija, postepeno smanji poreska administracija i stvore uslovi za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate.

Odbor je, takođe, odlučio da predloži Skupštini da prihvati/usvoji: Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu, Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu i Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu. U skladu sa članom 25a stav 4 Zakona o zaštiti konkurencije, Odbor se upoznao sa Izvještajem o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2018. godinu.

U okviru tekućih pitanja, Odbor je podržao inicijativu poslanika Raška Konjevića za održavanje konsultativnog saslušanja na temu „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opterećenja po osnovu rada“, a termin održavanja saslušanja odrediće se naknadno.

Nakon završetka 81. sjednice održana je 83. sjednica, na kojoj je Odbor razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju i Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, koje su  podnijeli poslanici.