ponedjeljak, 25 mart 2019 15:30

Održana 69. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u oblasti energetske efikasnosti i planirane aktivnosti u svijetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije“

Na danas održanoj sjednici, Odbor je, u prisustvu predstavnika Ministarstva ekonomije, održao konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u oblasti energetske efikasnosti i planirane aktivnosti u svijetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije“.

Sjednici su, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali predstavnici: Zajednice opština Crne Gore, GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za JIE – Energetska efikasnost, kao i nevladinih organizacija „Građanska alijansa“ i „Crnogorski centar energetske efikasnosti“.

Tokom rasprave, Odbor je bio u prilici da se upozna sa stanjem u oblasti energetske efikasnosti sa posebnim fokusom na predložene izmjene i dopune odredbi Zakona o efikasnom korišćenju energije koje su podnijete u skupštinsku proceduru, a koje će prateći dinamiku skupštinskog zasijedanja, biti na dnevnom redu naredne sjednica Odbora. Odbor je upoznat da se trenutno sprovodi druga faza programa energetske efikasnosti u javnim zgradama koji se planira završiti do 2020. godine, te da je u međuvremenu kroz projekat pokriveno devet obrazovnih usanova, pokrenuti tenderski postupci za određene projekte, te i do sada uloženo oko 11,6 mil. eura. Odbor je informisan da je 2018. godine pokrenut program „Energetski efikasan dom“ kojim su subvencionisani troškovi obrade kredita i kamatne stope za građane, u cilju sprovođenja mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima, te i da se planira i u narednom periodu nastaviti sa ovim programom, shodno budžetskim mogućnostima resornog ministarstva.

Takođe, Odbor je upoznat da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije nastoji dodatno poboljšati zakonodavni okvir u ovoj oblasti a u skladu sa odgovarajućim direktivama EU, te da se ključna izmjena odnosi na uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u cilju lakše primjene zakona u dijelu praćenja sprovođenja mjera energetske efikasnosti i izvještavanja o njihovoj realizaciji i postignutim uštedama subjekata javnog sektora.

Tokom sjednice, učesnici su upoznali Odbor na postojanju kontinuirane saradnje između resornog ministarstva i lokalnih samouprava posebno u izradi relevantnih podzakonskih akata, kao i na neposrednoj podršci GIZ-ovog ORF-EE u realizaciji projekata unapređenja energetske efikasnosti kako kroz projekte na nacionalnom tako i na regionalnom nivou, među kojima se trenutno radi na projektu implementacije, a potom i nadogradnje, novog informacionog sistema kako bi se što bolje odgovorilo zahtjevima transponovanih direktiva EU.

Tokom rasprave, postavljena su brojna pitanja i iskazane dileme u pogledu implementacije zakona od strane lokalnih samouprava, odnosno stepen njihovih kadrovskih, finansijskih i tehničkih kapaciteta u primjeni predloženih rješenja; dodatnih investicija i subvencija za građane za unapređenje energetske efikasnosti; podizanja svijesti za racionalnije korišćenje energije; uloga voda u sistemu ušteda energije; pitanje dodatne edukacije u primjeni zakonodavstva i sl.