utorak, 18 decembar 2018 16:31

Započeta 59. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

 

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu. Na Odboru je, između ostalog, konstatovano da su primici budžeta države za narednu godinu utvrđeni u iznosu od 2,384,016,305.99 € koji su raspoređeni na: Tekući budžet u iznosu od 910,737,430.65 € €; Rezerve u iznosu od 20.000.000,00 €; Budžet državnih fondova u iznosu od 700,003,874.34 €; Kapitalni budžet u iznosu od 320.925.000,00 € i Transakcije finansiranja izdataka u iznosu od 432,350,001.00 €, kao i da je deficit budžeta planiran na nivou od 142,192,795.89 €, odnosno 2,97% BDP-a. Ukazano je da će fiskalna politika u 2019. godini biti usmjerena na nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije, kako bi se osigurala održivost javnih finansija. S tim u vezi mjere su kreirane tako da omoguće dalji rast javnih prihoda, što će uporedo sa kontrolisanim rastom tekuće potrošnje stvoriti uslove za smanjenje deficita u 2019. godini.

Odbor je, takođe, razmotrio Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave. Nakon sugestija koje su iskazane na Odboru povodom razmatranja navedenog predloga zakona dogovoreno je da se Odbor o istom izjasni naknadno.