petak, 14 decembar 2018 15:18

Održana 58. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan jedan predlog zakona i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji predloge finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu šest nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Agencije za elektronske medije.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu.

Odbor se, u skladu sa članom 71 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, upoznao sa Finansijskim planom Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu.

Na Odboru je, u okviru tekućih pitanja, a polazeći od inicijative predsjednika Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje dogovoreno da se, tokom naredne sedmice, održi zajednička sjednica – konsultativno saslušanje u vezi primjene ugovora o koncesiji koji se odnosi na DOO „Vektra Jakić“.