Print this page
srijeda, 07 mart 2018 15:05

Održana 39. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Usvojen Izvještaj o radu i Plan rada Odbora

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je  i odlučio da predloži Skupštini da odbije: Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore, Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektro-energetskog potencijala Crne Gore i Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore, koje je podnijela grupa 18 poslanika.

Odbor je, takođe, usvojio Izvještaj o radu za 2017. godinu i konstatovao da se aktivnosti Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u okviru zakonodavne funkcije, tokom 2017. godine, ogledaju u sljedećem:

 • Odbor je održao 33 sjednice, koje su ukupno trajale 33.45 časova;
 • U okviru navedenih sjednica, Odbor je:
 • razmotrio 134 tačake dnevnog reda, među kojima je 48 predloga zakona, 64 ostala akata (izvještaji, finansijski planovi, odluke, zaključci i dr.) i 71 amandman podnijet na predloge zakona u 2017. godini;
 • u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, zabilježio je 222 učešća, od kojih 13 učešća na sjednicama Odbora predstavlja prisustvo predstavnika civilnog sektora.

Nadzorna uloga Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u posmatranom periodu, realizovana je na način da je Odbor:

 • održao tri konsultativna saslušanja;
 • razmotrio realizaciju 13 skupštinskih zaključaka, kao i
 • utvrdio tri predloga zaključaka koji zbirno obuhvataju 14 zaključaka, koji su potom proslijeđeni Skupštini na usvajanje.

U okviru predstavničke funkcije, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet:

 • je ostvario uvid u informacije i mišljenja dostavljene od strane Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Državne revizorske institucije i Centralne banke Crne Gore, bilo u skladu sa zakonskim odredbama, skupštinskim zaključcima ili kao dodatak koji je zatražen prilikom razmatranja akata, kao i
 • upoznao se sa brojnim sugestijama, komentarima i inicijativama civilnog sektora o potrebi razmatranja određenog pitanja ili predlaganju izmjena zakona.

Međunarodne aktivnosti, u najvećoj mjeri se ogledaju kroz parlamentarne konferencije po osnovu obaveza iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, saradnju Odbora sa Mrežom parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, čiji sastanci se organizuju uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju, kao i sa Sekretarijatom energetske zajednice.

Polazeći od: akata koji su u skupštinskoj proceduri, Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu i obaveza koje proističu iz sistemskih zakona i drugih akata, Odbor je utvrdio Plan rada za 2018. godinu i konstatovao da se:

 • Planom rada za 2018. godinu, predviđa se razmatranje 44 zakonska akta, ne uključujući moguće predloge zakonskih akata od strane poslanika.
 • U okviru tematskog dijela, odnosno obaveza Odbora i Skupštine Crne Gore proisteklih iz sistemskih zakona i drugih akata – planira razmatranje 36 tačaka (izvještaji, predlozi, saglasnost itd.).
 • Planira održavanje više kontrolnih i konsultativnih saslušanja, kao i posebnih sjednica u cilju praćenja primjene propisa i realizacije skupštinskih zaključaka koji su navedeni u planu.

Galerija fotografija