ponedjeljak, 26 februar 2018 20:49

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovao na konferenciji „Moć novca: Budžetska ovlašćenja i procedure u Evropskom parlamentu“

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić, učestvovao je na međuparlamentarnoj konferenciji „Moć novca: Budžetska ovlašćenja i procedure u Evropskom parlamentu“, koja je održana u Skoplju - Republika Makedonija.

Konferenciju je organizovao Evropski parlament, odnosno Odbor za vanjske poslove i Odbor za budžet, u saradnji sa Skupštinom Republike Makedonije, na kojoj su pored poslanika Evropskog parlamenta, odnosno zemalja članica Evropske unije, prisustvovale delegacije nacionalnih parlamenata zemalja koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Predsjedavajući međuparlamentarne konferencije bio je član Komisije za finansiranje i budžet Skupštine Republike Makedonije, Panče Ivanov, dok se u uvodnom dijelu konferencije učesnicima obratio predsjednik Skupštine Republike Makedonije, Talat Xhaferi, i istakao da je efikasna kontrola parlamenata nad budžetom i državnim finansijama ključni faktor snažne i dosljedne parlamentarne demokratije.

Tokom Konferencije razgovarano je o strukturi, nivou, vrstama prihoda i prioritetima budžeta Evropske unije (EU), nedostacima postojećeg sistema u pogledu ravnoteže između doprinosa budžetu EU i onoga što zemlja članica dobija za uzvrat. Takođe, debate su vođene i o postojećem višegodišnjem finansijskom okviru 2014-2020 i načinu na koji će naredni okvir biti koncipiran uzimajući u obzir finansijske posljedice uticaja Brexita, zatim o ulozi Evropskog parlamenta u procesu donošenja budžeta EU sa posebnim fokusom na značaj Odbora za usaglašavanje, kao i o specifičnostima postupka sprovođenja nadzora Evropskog parlamenta nad implementacijom budžeta i eksternim finansijskim instrumentima.

U tom kontekstu, poslanici Evropskog parlamenta saopštili su da nova strategija proširenja EU jasno navodi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, te da je više od jedne milijarde sredstava IPA fondova namijenjeno regionu u 2018. godini. Ukazali su da će strategija zahtijevati povećanje potrošnje, ali i stroži nadzor nad budžetom, odnosno kontrolu kako, gdje i za šta su namijenjena sredstva potrošena. Istakli su da nacionalni parlamenti igraju važnu ulogu u ovom procesu stavljajući poseban akcenat na budžetske odbore. U vezi sa tim ukazano je na primjer Parlamenta Slovenije koji je osnovao odbor za budžetski nadzor koji tijesno sarađuje sa nacionalnom revizorskom institucijom.

Članovi delegacija ukazali su da je međuparlamentarna konferencija od suštinskog značaja, s obzirom da pokazuje dobru volju zemalja Zapadnog Balkana za uspostavljanjem specijalizovanih budžetskih kancelarija, kao novih mehanizama daljeg jačanja parlamentarnih kapaciteta, čime se direktno podstiču demokratski procesi u državi i društvu. U vezi sa tim, tokom konferencije, direktor Vestminster fondacije za demokratiju za zemlje Zapadnog Balkana ukazao je na već postojeće projekte uspostavljanja parlamentarnih budžetskih kancelarija u Crnoj Gori i Srbiji i upoznao učesnike sa pokretanjem novog projekta u Skupštini Republike Makedonije, a i sa mogućnostima uspostavljanja istih u parlamentima Albanije i Kosova.

Konferencija je omogućila da učesnici zemalja koje su u procesu pristupanja EU razgovaraju sa poslanicima Evropskog parlamenta i o pitanjima koja su se odnosila na: iznos sredstava predviđen za proširenje EU unutar postojećeg višegodišnjeg finansijskog okvira, način podsticanja zapošljavanja mladih i efekte te politike, uticaj Brexita na proširenje EU, strukturu budućeg okvira za period od sedam godina tj. da li će biti skraćeni budžet ili će se obuhvatiti manji broj politika, kako EU kontroliše trošenje sredstava iz grantova i fondova koji su namjenski određeni drugim zemljama, monitoring tih procesa, način raspodjele IPA fondova među državama i drugo.

U završnim izlaganjima, učesnici konferencije istakli su značaj pitanja koje ostaje otvoreno, a to je koliko efikasno nacionalni parlamenti koriste raspoložive zakonske mogućnosti i proceduralne mehanizme u postupku kontrole trošenja državnih sredstava, te da nadzornu ulogu parlamenta treba posmatrati kao osnovni princip demokratije u pravnoj državi.